Can Riera de Ciuret Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Riera de Ciuret
Per la pista que surt al nord de Mosqueroles, en direcció a can Riera de Ciuret.
706

Coordenades:

41.75282
2.43562
453079
4622487
08081-54
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
XV-XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Lúdic
Privada
002407700DG52C0001BR
Virgínia Cepero González

Conjunt d'edificacions de configuració heterogènia, construïdes al voltant d'una antiga masia, documentada al segle XV. És el resultat de les diverses obres de reformes i ampliacions de les que ha estat objecte la casa i els seus annexos al llarg del temps.
l'edifici principal, que té adossat un cos a la banda est i un altre a l'oest, és de planta rectangular. Les façanes són fetes de paredat comú, amb pedra de llicorella lligada amb morter de calç i arrebossades. A la façana sud destaca un mur interior que resta ara al descobert. Les obertures, distribuïdes irregularment, són de tamanys diversos.
A l'esquerra de l'edifici original hi ha una altre edificació, de cos estret, amb murs de totxo, del que destaca una gran finestra a planta baixa i una balconera al primer pis. A la dreta hi ha una altra edificació amb grans finestrals. Separat d'aquest conjunt d'edificis, i per l'altra banda, es situa un habitatge de planta moderna.
A tocar del camí d'accés hi ha els pallers, amb planta i alineació quebrada, i coberta a dues vessants.
Al jardí, davant de l'entrada, hi ha una pedra amb la inscripció: "1612" i un triangle amb un pal, que podrien correspondre a algun tipus de símbol jueu.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081084.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.