Can Puigoriol Nou Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Sol, 23, 08184, Palau-solità i Plegamans (cantonada c. de Pau Casals).
08156-97
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1942
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.25. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
1453301DG3015S0001OЕ
Virgínia Cepero González

Masia de tipologia catalana, de planta rectangular. EI conjunt està formal per una edificació principal, que correspon a la casa i edificacions auxiliars.
L'edifici principal es composa de planta baixa, planta pis i golfes, mentre que les edificacions auxiliars són de planta baixa i planta pis.
L'estructura original és de murs portants de maçonaria (pedra) i forjats unidireccionals.
La teulada de l'edificació principal és de dues vessants, realitzada amb teula àrab, i el carener perpendicular a la façana principal.
Les edificacions auxiliars, que presenten un joc volumètric de diferents alçades, majoritàriament tenen la coberta de dues vessants i de teula àrab.
La façana de l'edifici principal és completament simètrica. En la part central hi ha la porta amb arc rebaixat, que segueix l'eix vertical amb una obertura en el segon pis, un finestral amb un balcó de ferro forjat, i amb una petita obertura a les golfes, amb un arc rodó i un treball d'ornamentació al voltant.
A banda i banda de la porta d'accés a la masia, hi ha dues finestres rectangulars idèntiques, protegides per unes reixes, seguint el mateix estil que el balcó de la planta pis. Seguint l'eix vertical en el segon pis, també hi ha dues finestres rectangulars més petites que les de la planta baixa.
La façana principal de l'edifici té actualment un acabat arrebossat i pintat de color cremós bastant precari, que ha caigut en algunes parts, degut a la falta de manteniment.
Les façanes de les edificacions auxiliars presenten un acabat de maçonaria de pedra de riu, amb elements estructurals vistos fets de maó, on destaquen les finestres i finestrals amb arc de maó pla.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.