Ca l'Esteve Falguera Palau-solità i Plegamans

Vallès Occidental
C. del Sol, 89, 08184, Palau-solità i Plegamans (cantonada c. de Bartolomeu Soler).
08156-96
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2015, nº 3.24. BPIM.
Fàcil
Residencial
Privada
1455501DG3015N0001RK
Virgínia Cepero González

Masia composada per diferents volums o cossos, disposats al voltant d'un pati tancat.
És de tipologia basilical, amb el cos central més elevat que els laterals, i consta de planta baixa, planta pis i golfes.
Originàriament, l'estructura és de murs portants de maçoneria (pedra) i forjats d'entrebigat de fusta.
La coberta de l'edifici principal és inclinada a dues vessants, amb teula àrab i carener perpendicular a la façana principal.
Les cobertes dels cossos adjacents són inclinades a una sola vessant, amb teula àrab, fent pendent cap a l'interior del pati.
Les façanes es caracteritzen per l'austeritat; la utilització de diferents materials, sense cap mena de criteri a l'hora de fer reformes o rehabilitacions, les fan desmerèixer considerablement.
En general, destaca el treball de maçoneria de pedra de riu del conjunt de l'edificació.
A la façana principal, es situa la porta d'accés d'arc rodó amb carreus de pedra plana; a sobre de la qual hi han dues finestres rectangulars amb arc de maó a plec de llibre, una a cada planta (planta primera i planta segona).
A la resta de les façanes es van situant diferents obertures, sembla que més per un criteri de necessitat a l'hora de realitzar la distribució interior que no pas buscant una harmonia i composició de façana.
Les finestres que donen al pati interior són rectangulars, amb arcs de maó a plec de llibre. Les finestres que donen al carrer són més quadrades i petites i estan rematades per un arc rebaixat de maó pla.

Fotografies: Catàleg de béns a protegir, POUM (2015).

ROIG BUXÓ, J. (ARRAGO S.L.) (2011) Catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic. POUM. Palau-solità i Plegamans: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.