Can Posas Castellterçol

Moianès
Pl. de Prat de la Riba, 4-5.
728 m

Coordenades:

41.75149
2.11964
426807
4622560
08064-43
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XIX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28727.
Fàcil
Residencial
Privada
6827804DG2262N0001RI
Virgínia Cepero González

Edifici entre parets mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba alineada a la plaça.
La façana és de composició clàssica, amb divisions verticals i horitzontals i presenta obertures rectangulars, amb llinda i brancals de pedra treballada.
La façana és de maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, arrebossada i pintada. En destaca un gran rellotge de sol que decora la façana principal.
Els elements formals i decoratius són de caràcter noucentista.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).