Can Pla Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Sant Cristòfol
A peu de la carretera de Santa Fe, al PK 14,4.
812

Coordenades:

41.74259
2.45497
454680
4621340
08081-22
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
XV
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001013500DG52A0001ZO
Virgínia Cepero González

Masia de gran entitat, formada per diverses edificacions al voltant d'un barri i protegides per un baluard.
l'edifici principal és de planta rectangular format per planta baixa i pis, amb coberta a dues vessants. El ràfec és fet amb llosa de pedra, a la banda esquerra, i a la dreta, amb rajola i dues teules girades. Les façanes són de paredat comú de pedra llicorella lligada amb morter de calç, amb pedres cantoneres. A la façana principal, que és arrebossada i estucada, hi ha la portalada d'accés amb dovelles i brancals de carreus de granit. Les finestres, que es disposen irregularment, són emmarcades amb pedra de granit poc treballada, amb lleixa emmotllurada.
En destaca un rellotge de sol estucat, situat per sota i lleugerament desplaçat del carener.

Inventari del patrimoni construït del Parc del Montseny: 08081072.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- BARBANY, C. [et al.] (1996) De la balma a la masia: l'hàbitat medieval i modern al Vallès Oriental. Granollers: Museu de Granollers.
- DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.