Can Patiràs Campins

  Vallès Oriental
  Drecera de Gualba, 22

  Coordenades:

  41.73008
  2.48228
  456943
  4619938
  08039-26
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XX
  Bo
  Legal
  BPU. Catàleg de Béns a Protegir. POUM de Campins (DOGC 25/09/2015).
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08038A003000230000MF / 002206100DG52B0001IK
  Marta Lloret Blackburn

  Masia de planta rectangular i dues crugies a la qual es va adossar posteriorment un volum de planta quadrangular i dues crugies. El volum principal consta de planta baixa i pis i té la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix per un portal d'arc pla ceràmic, com ho són també les finestres distribuïdes al seu voltant. A la façana de sol ixent hi ha adossat un cos de mateixa alçada i coberta al qual s'accedeix a través d'unes escales exteriors adossades en paral·lel a la façana. Seguint aquest cos i per la façana posterior hi ha adossats diversos cossos annexes de planta baixa. A la façana de ponent hi ha adossat el segon volum, de planta baixa i dos pisos i la coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana. El frontis es composa simètricament segons dos eixos, amb obertures ceràmiques als dos primers nivells i arrebossades al superior. Els dos finestrals del primer pis tenen sortida a balcons de baranes forjades. La mateixa tipologia d'obertures es repeteix a la façana lateral i posterior. L'acabat exterior és la pedra vista en ambdós volums, excepte el segon pis del volum de ponent, que és arrebossat amb pòrtland. El ràfec del primer està acabat amb una imbricació ceràmica, mentre que el del segon és de cabirons. Davant la façana de ponent hi ha una era circular encaironada.

  A finals del segle XVIII hi ha documentada a la zona la casa Bellvehí, que més tard seria nombrada indistintament Bellvehí o Patiràs. La família Vellvehí hi va viure fins a la primeria del segle XX. Des d'aleshores, la casa ha passat per diverses mans.

  Catàleg de Béns a Protegir del Pla Especial d'Ordenació Urbanística (POUM) de Campins. Aprovat definitivament el 23 d'abril de 2015 (DOGC 25/09/2015).
  LÓPEZ, J. (2000). Campins: indrets, masos i records. Campins: Servei de Guies del Montseny.