Can Joan Hosta Fogars de Montclús

Vallès Oriental
La Costa de Montseny
Situada en un vessant de la muntanya, vora la carretera de la Costa de Montseny.
624

Coordenades:

41.75626
2.41477
451348
4622880
08081-14
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVIII
Bo
Ha estat objecte d'una restauració recent.
Legal
Fàcil
Residencial
Privada
001704300DG52C0001TR
Virgínia Cepero González

Can Joan Hosta és una antiga masia situada en un vessant de la muntanya, vora la carretera. Està formada per un conjunt d'edificis al voltant de l'era. La construcció principal és de planta rectangular, formada per planta baixa, pis i golfes. Presenta un cos adossat utilitzat com a ampliació de la vivenda i com a paller.
Les façanes són de pedra lligada amb morter de calç. Les finestres són petites i rectangulars, sense emmarcament, i disposades irregularment.
El seu estat de conservació és bo ja que ha estat recentment restaurada.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081050.

- DANÉS i TORRAS, J., (1933), Estudi de la masia catalana, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, vol. XLIII, Barcelona.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.