Can Grau Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Serrat d'en Grau
  Per la pista que surt del PK 12,1 de la carretera BV- 5114.
  741

  Coordenades:

  41.74035
  2.45105
  454353
  4621094
  08081-13
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001511600DG52A0001ZO
  Virgínia Cepero González

  Es tracta d'una masia de mitja muntanya, orientada a migdia i adaptada a l'orografia del terreny. Els murs són de paredat comú amb pedres cantoneres i conserven part de l'antic arrebossat de morter de calç.
  L'edifici principal és de planta rectangular, format per dos cossos juxtaposats, el de llevant més alt que l'altre, amb coberta a dues vessants, i ràfec de rajola i teula girada.
  La façana de llevant presenta la porta d'accés a la casa, d'arc carpanell, amb dovelles i brancals de pedra amb arestes bisellades. Sobre la porta hi ha una finestra amb llinda de pissarra, amb la inscripció: "1789", brancals de granit i lleixa emmotllurada.
  A la façana lateral, les obertures són quadrades amb llinda de fusta i brancals de totxo, i la porta d'accés a les quadres, també és amb llinda de fusta i brancals de totxo.
  En destaquen els dos contraforts atalussats, i les pedres cantoneres embegudes dins del pany de paret, que denoten que la masia va ser objecte d'una ampliació posterior.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081045.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.