Can Grau Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Serrat d'en Grau
Per la pista que surt del PK 12,1 de la carretera BV- 5114.
741

Coordenades:

41.74035
2.45105
454353
4621094
08081-13
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII-XVIII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001511600DG52A0001ZO
Virgínia Cepero González

Es tracta d'una masia de mitja muntanya, orientada a migdia i adaptada a l'orografia del terreny. Els murs són de paredat comú amb pedres cantoneres i conserven part de l'antic arrebossat de morter de calç.
L'edifici principal és de planta rectangular, format per dos cossos juxtaposats, el de llevant més alt que l'altre, amb coberta a dues vessants, i ràfec de rajola i teula girada.
La façana de llevant presenta la porta d'accés a la casa, d'arc carpanell, amb dovelles i brancals de pedra amb arestes bisellades. Sobre la porta hi ha una finestra amb llinda de pissarra, amb la inscripció: "1789", brancals de granit i lleixa emmotllurada.
A la façana lateral, les obertures són quadrades amb llinda de fusta i brancals de totxo, i la porta d'accés a les quadres, també és amb llinda de fusta i brancals de totxo.
En destaquen els dos contraforts atalussats, i les pedres cantoneres embegudes dins del pany de paret, que denoten que la masia va ser objecte d'una ampliació posterior.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081045.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.