Can Jan Forner
Folgueroles

  Osona
  Carrer de Sant Jordi, 18
  Emplaçament
  A l’extrem de ponent del nucli antic, formant cantonada amb el passatge de Sant Josep i la plaça de l’Era
  543 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.93898
  2.31643
  443334
  4643227
  Número de fitxa
  08083 - 154
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII-XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434309DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner i reformat constituït per tres cossos adossats, amb un espai de pati posterior. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un gran ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, tot i que moltes han estat reformades. Destaca el portal d’accés principal, de grans dimensions i amb la llinda gravada amb l’any 1772 i un motiu decoratiu central un xic degradat. A l’extrem de llevant de la façana hi ha una placa de pedra rectangular gravada amb la següent inscripció: “ALS XVII MAIG DE MDCCCXLV NASQUÉ EN ESTA CASA MOSSEN JACINTO VERDAGUER Y SANTALÓ FAMOSISSIM POETA CATALÀ ENALTIDOR DE SA LLENGUA Y HONOR DE LA PATRIA”. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. Adossat a la façana de migdia hi ha un volum rectangular organitzat en tres nivells. En destaca la galeria del pis superior, coberta amb teulada d’una sola vessant i sostinguda amb uns grans pilars arrebossats i pintats, amb les impostes motllurades. Les obertures compten amb llindes de fusta. Adossat a la façana de ponent del volum principal hi ha un cos de planta rectangular amb teulada d’una sola vessant i distribuït en planta baixa i pis. Les obertures de la planta baixa estan bastides amb maons, mentre que les del pis superior tenen els emmarcaments arrebossats. Al pis superior, i orientada al pati posterior, hi ha una antiga pallissa coberta amb un embigat de fusta i sostinguda amb pilars bastits amb maons.

  Es tracta de la casa dels avis materns del poeta folguerolenc Jacint Verdaguer (17 de maig de 1845-10 de juny de 1902). De fet, és força probable que el poeta nasqués en aquest edifici donat que la seva mare, Josepa Santaló i Planas, s’hi va instal·lar abans del naixement per estar ben assistida durant el part. De totes maneres, els pares del poeta vivien a la seva pròpia casa situada al carrer Major, 7 des que es van casar l’any 1841. Durant la primera meitat del segle XX, probablement, la casa fou adquirida per Evarist Dodas i Autet, que la va comprar a unes germanes que vivien a Barcelona. A partir d’aquell moment, la casa fou coneguda amb el sobrenom de ca l’Evarist. També fou la casa d’infantesa i joventud de la poetessa folguerolenca Anna Dodas i Noguer (1962-1986).

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 120.

  Font: col·lecció de la Casa Museu Verdaguer.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.

  TORRENTS, Ricard (1992). Ruta verdagueriana de Folgueroles. Folgueroles: Amics de Verdaguer, Casa-Museu Verdaguer, p. 16-17.

  TORRENTS, Ricard (1995). Verdaguer, un poeta per a un poble. Vic: Eumo Editorial, p. 12-13.

  TORRENTS BUXÓ, Carme (2001). Verdaguer, la mirada poètica a la terra. Cinc rutes d’Osona per a conèixer els escenaris poètics de l’obra de Jacint Verdaguer. Folgueroles: Casa-Museu Verdaguer, p. 3.