Can Brunet
Òdena

  Anoia
  Camí de can Brunet
  Emplaçament
  Zona nord-oriental del terme

  Coordenades:

  41.63823
  1.65169
  387705
  4610489
  Número de fitxa
  08143 - 104
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Popular
  Contemporani
  Modern
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Regular
  La masia de can Brunet està gairebé enderrocada. La resta de masies del conjunt es troben en bones condicions.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001822600CG81B0001AQ
  Autoria de la fitxa
  Josep-Vicenç Mestre i Casanova

  El conjunt es troba a la banda est del Camí de Can Brunet i a ponent del torrent de Can Brunet i està composat per la l'antiga casa de Can Brunet, pròpiament dita, i el conjunt de
  masoveries situat més al sud sobre el Camí de Can Brunet conegut com les Casetes de
  Can Brunet. Aquest conjunt el composen Can Futra, Can Pere Grau i Can Guilereta.
  Can Brunet, coneguda també com el mas Brunet o el mas Guarro és una antiga masia que
  ha estat ampliada al llarg dels segles amb diversos cossos adjunts, bastits en diferents
  fases, configurant un únic cos construït. Actualment la casa està en estat ruïnós. Es
  conserven dempeus alguns murs de façana i el cos annex del paller situat a la banda de
  ponent, però la coberta està gairebé tota esfondrada. La masia està construïda amb murs
  de paredat irregular i algun parament interior mostra un antic arrebossat amb una
  ornamentació de pintura en algun dels trams conservats. Masia de planta regular que
  consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb coberta inclinada de teula
  ceràmica. En una de les sales, amb accés al camí principal hi havia un oratori dedicat al Sagrat Cor de Jesús, amb un retaule cremat en el decurs de la guerra civil, espai avui totalment ensorrat.
  Les cases que formen el nucli conegut com són:
  -Cal Futra o Futre és una masia construïda l'any 1857. Masia de planta regular que consta de
  planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb un conjunt de cossos annexos
  adjunts a la masia, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït. Els murs de
  tancament de la masia estan revestits amb arrebossat de ciment i la coberta és inclinada
  de teula ceràmica. Els cossos annexos estan construïts amb obra de fàbrica, la majoria sense revestir i algunes ampliacions amb bloc de formigó. Algun dels annexos conserva el
  basament construït amb paredat irregular que correspondria a la fase més inicial del
  conjunt.
  -Cal Pere Grau és un habitatge de tipologia rural construït l'any 1948. Casa de planta
  regular que consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta amb un conjunt de
  cossos annexos, bastits en diferents fases, formant un únic cos construït. L'habitatge
  ocupa la part de llevant d'aquest volum i la banda de migjorn correspon a la part més
  original de la construcció. La façana principal del conjunt està orientada a sud i disposa
  d'un rellotge de sol.
  -Can Guilereta o ca n'Aguilereta és un habitatge de tipologia rural conegut de planta quadrangular que consta de planta baixa, planta primera i planta sota coberta
  amb un conjunt de cossos annexos, bastits en diferents fases, que formen un únic cos
  construït de geometria irregular. Edificacions auxiliars separades del volum principal que
  corresponen al magatzem, al cobert i a les antigues granges del conjunt.
  Les façanes de la masia estan revestides amb un arrebossat de ciment i conserven uns
  antics carreus en una de les cantonades. La coberta és inclinada a dues vessants de teula
  ceràmica tipus aràbiga. Els cossos annexos són construïts amb murs d'obra de fàbrica, la
  majoria sense revestir. Algun dels annexos conserva algun tros de paredat irregular que
  correspondria a la fase més inicial del conjunt.

  Descripció extreta de la fitxa de l' Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.

  Segons Xavier Jorba: " (...) el mas del Guarro o Brunet, respondrà també a les mateixes
  característiques que la resta de masos odenencs, quant a la seva ubicació, encara que
  últimament s'ha descobert que el mas Guarro ja era un establiment rural de tipus indígena
  anomenat pels escriptors romans aedificia o tuguria -cabana-.
  (...) El mas Guarro era propietat de la família del mateix cognom des de temps remots.
  L'any 1274 hi ha Guillem Guarro (...). L'any 1482, l'existència d'una pubilla, Bartomeua,
  significarà l'entrada al mas dels Grau, en la persona d'Andreu, fill de Pere. (...) Germans de
  na Bartomeua s'establiran a la vegada en el terme veí de la Pobla de Claramunt, creant la
  nissaga Guarro, fabricants de paper.
  Segons Xavier Jorba, l'any 1403 els Grau habitaven el mas Viladés Jussà . Al poc temps
  Bernat Grau vendrà la seva casa a Pere Viladés del mas Viladés Sobirà. El destí de la
  família Grau serà el mas Granelles on segurament estaven de masovers. Per poder
  millorar la seva situació, i davant la pèrdua del cap de casa Pere Grau, l'hereu Andreu
  cercarà una pubilla que pugui aportar com a dot el domini útil del mas d'on sigui originària.
  Aquesta pubilla serà Bartomeua Guarro, del mas Guarro veí del mas Granelles.
  A finals del segle XVI, novament la presència d'una pubilla provoca l'entrada d'un nou
  cognom a la casa: els Brunet, procedents de Copons, els quals mantenen la propietat fins
  entrat el segle XX. Els Brunet milloraran l'habitatge al llarg dels segles XVII i XVIII, com
  consta en les dades posades damunt de les finestres i balcons. L'habitatge del segle XVI
  era força petit, semblant als existents al terme d'Òdena. El portal de l'entrada estava
  encarat vers migdia; i quan es traspassava la porta hom trobava l'entrada presidida per
  una taula llarga. Aquesta entrada distribuïa als costats l'establia i el celler. La primera
  planta era dominada per la sala, des de la qual s'accedia a les dues cambres i a la cuina. A
  fora de la casa hi havia el corral on es tancava el remat de pèl i llana."

  Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d'Òdena, Diputació de Barcelona, Servei del Patrimoni Local i Ajuntament d'Òdena. Barcelona, 2013.
  GAVÍN, Josep M (1984) Inventari d'esglésies: Anoia - Conca de Barberà, vol. 16. Ed. Arxiu Gavín, Valldoreix.
  JORBA i SERRA, Xavier (2011) Òdena, segles XVI i XVII. Parnass Edicions, Barcelona
  MESTRE CASANOVA, Josep-Vicenç (1993): "Capella del Sagrat Cor de Jesús de can Brunet" al Butlletí de la parròquia de Sant Pere Apòstol d'Òdena, 37, Parròquia de Sant Pere d'Òdena, Òdena.