Camí de Santa Maria dels Horts Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Santa Maria dels Horts
Abans d'arribar a la masia de Santa Maria dels Horts, en el marge esquerre del camí.

Coordenades:

41.34326
1.71928
392849
4577654
08305-209
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Neolític
Prehistòric
Bo
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 54 i 7540
Fàcil
Productiu
Pública
Ref. cad.: 009A00011
Jordi Montlló Bolart

Es va localitzar una sitja excavada en 1993, quan es va localitzar estava seccionada pel camí i fou localitzada casualment per J. Mestres el desembre de 1990. Es conservava parcialment a una alçada de 1,50 m i una amplada de 1,35 m, es va trobar algun fragment de ceràmica feta a mà i també fragments de sílex.
A l'excavació d'urgència feta l'any 1993, es van recuperar un total de 1163 materials coordenats i van permetre situar la cronologia al neolític final.
El desembre de l'any 2006 per crear un pas que facilités el creuament de la riera als vehicles a banda i banda es van realitzar uns seguiments arqueològics amb l'expectativa de trobar restes d'un possible jaciment, els resultat van ser negatius.

Excavació realitzada l'any 1993, sota la direcció de Mª Rosa Senabre Juncosa i Joan Socias Torné.
L'any 2006, es va fer un seguiment, sota la direcció d' Oriol Vilanova Fernández, de l'empresa Tríade.

Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
NADAL, J. i altres (1999). "Evolución del aprovechamiento de los recursos faunísticos durante el Neolítico en la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona)", dins Saguntum (València), pàg. .87.
SENABRE JUNCOSA, Mª Rosa i SOCIAS TORNÉ, Joan. Memòria de l'excavació de 1993. nº1100. Inèdita.
VILANOVA FERNÁNDEZ, Oriol. Memòria del seguiment de 2006. Inèdita.