Cal Pau Moreno o Ca l'Angeleta Font-rubí

Alt Penedès
Barri de Montjuïc, 8
Seguint uns 125 m el camí que arrenca del Km 7,6 de la carretera BP-2126
416

Coordenades:

41.43968
1.62856
385428
4588475
08085-346
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08084A03700014
Miquel Gea i Bullich

Habitatge d'estil popular de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos, de teula àrab, i carener perpendicular a la façana principal, que s'obre a migdia (S/SE). Compta amb planta baixa, planta pis i golfes. La distribució de les obertures de la façana principal s'articula en funció de tres eixos verticals. Actualment no totes són visibles per la situació d'un annex adossat al costat de llevant de la façana principal. Les dues obertures de la planta baixa visibles, una finestra i l'accés principal, són allindades, tot i que, en aquest últim cas, s'intueix clarament l'existència d'un arc escarser a la part superior, per sobre la llinda actual. Les obertures corresponents a la planta primera són també allindades i compten amb ampits graonats de maó massis que surten cap a l'exterior de la línia marcada per la vertical de la pròpia façana. La petita obertura que hi ha a l'alçada de les golfes també és allindada.
La façana lateral del costat SO mostra clarament els mòduls de tàpia amb que estan construïts tots els murs de càrrega de l'edifici.
Pel que fa a la cronologia constructiva de l'habitatge, ens inclinem a situar-la en algun moment proper al tercer quart del segle XIX.