Cal Nial Martorell

Baix Llobregat
Plaça de la Vila, 37

Coordenades:

41.47462
1.93103
410745
4591998
08114-196
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
Bo
Inexistent
IPA 18575/18606
Fàcil
Residencial
Privada
0821024DF1902S0001DM
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i coberta de teula àrab. Els buits de façana presenten composició simètrica. L'obertura balconera del primer és allindada, ornada per frontó doble i semi pilastres en els muntants amb barana metàl·lica. El segon pis és la part més representativa de l'edifici: tres finestres allindades, geminades per columnes amb capitell ornat i vidres emplomats. El ràfec està format per carteles intercalades per aplacat ceràmic.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 85 BPU-03.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El fenomen de l'estiueig va ser més estès a la veïna població de Gelida, tot i així, aquest fenomen també es va donar a Martorell. L'edifici pertanyia a una família de Barcelona que tenia un negoci de descàrrega de vaixells i que varen triar Martorell per tenir-hi una casa d'estiueig. Cal Nial és una de les primeres cases que acull aquest fenomen a Martorell.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.