Cal Damià El Papiol

Baix Llobregat
Carrer Major, 33
123

Coordenades:

41.43923
2.01213
417472
4587989
08158 - 305
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Racionalisme
Art Decó
XX
a. 1940
Bo
Legal
BPU. G04-Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Papiol.
Fàcil
Residencial
Privada
7581314DF1878B
Juana Maria Huélamo Gabaldón

Edifici entre mitgeres de planta rectangular. Es desenvolupa en planta baixa i pis. La coberta és a dues vessants amb teula rodona i carener paral·lel a la façana principal. La composició de la façana està molt alterada presentant a la dreta una porta d'accès a la planta pis i a l'esquerra una gran obertura d'un establiment comercial. A la planta pis hi ha dues grans obertures de llinda recta que es troben unides per un balcó. Per sobre del primer pis s'aprecia una sanefa correguda amb respiralls disposats com a detalls decoratius.

Una mostra d'edificació racionalista amb algun detall decó.

El 1745 sabem que la casa es diu cal Damià per Damià Civit. Després de 1875 es diu cal Costa i després del 1945 es diu cal Carboner (Ahicart, 2019).

Ahicart Amigó et al. (2019) Exposició: Motius de cases i gent. El Papiol: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol. Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall.