Cal Colomer Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
379

Coordenades:

41.66758
1.77382
397923
4613595
08098-107
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Regular
Teulada i tancaments en mal estat, entorn molt abandonat i precari.
Legal
Catàleg de masies (núm. 018)
Fàcil
Sense ús
Privada
8037802CG9183N0001LU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Devesà que forma part del nucli del Parrot i que ha conservat parcialment la seva tipologia tradicional. És de planta rectangular amb un cos més petit adossat a migdia. Està construïda en un terreny amb pendent, de manera que la part posterior té més alçada. La coberta és a dues aigües, i consta de planta baixa més un pis. La construcció originària és de pedra però més recentment ha estat sobrealçada amb parets de totxana. A la façana lateral encarada a migdia hi ha els accessos: la porta d'entrada als baixos, constituïda per brancals de pedra i llinda de fusta, es troba sota una terrasseta i, al seu damunt, hi ha la porta d'accés a l'habitatge, junt a una finestra emmarcada per llinda i brancals de pedra. Una de les parts més interessants és la façana de ponent, on hi trobem dues tines cilíndriques, amb restes de l'escala d'accés i una rampa que donen al carreró per on passava l'antic camí. A la façana posterior, a llevant, té un cobert més modern, construït amb totxana, que dona a un pati posterior.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
No tenim cap notícia històrica concreta d'aquesta casa, que devia construir-se a finals del segle XVIII, com la majoria de cases del barri.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 018).