Cal Vilomara Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot (nucli)
Camí que surt del cementiri de Guardiola o bé del punt km. 9,3 de la ctra. de can Maçana (BP-1101).
385

Coordenades:

41.66728
1.77389
397928
4613562
08098-108
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 092)
Fàcil
Residencial
Privada
8037804CG9183N0001FU
Jordi Piñero Subirana

Casa adossada a cal Valentinet que forma part del nucli del Parrot i que ha conservat parcialment la seva tipologia tradicional, especialment per la part posterior que dóna a l'antic caminet. És de planta irregular, amb un cos principal quadrat que en té dos de més petits adossats a llevant i a ponent. El cos principal consta de semisoterrani, planta baixa i pis, amb coberta a dues aigües. La part alta de la casa ha estat sobrealçada amb totxana, i la façana principal, que dóna a la carretera, també ha estat força modificada, de manera que ha perdut l'aspecte tradicional. Actualment té una terrassa i un cobert de totxo, els murs són encimentats i les obertures modernes. El cos adossat a la façana de llevant té un porxo fet amb volta de canó de pedra per sota del qual passa l'antic camí dels Sagraments, tal com l'anomenen les persones més grans del raval. En aquesta part es conserva una porta i una obertura amb barana de ferro, les dues emmarcades amb brancals i llindes de pedra. La casa disposa d'un hort i un cobert de totxana aïllat al nord.

El raval del Parrot es va originar els anys 1770-1771. Sembla ser que els grans masos de la zona, cal Miralda i el Brunet, no cedien els seus terrenys per fer-hi nous establiments, de manera que les cases del nou barri es van haver de fer en terres del mas Parrot de la Carretera, situat una mica més amunt. Concretament, el propietari d'aquest mas era Josep Llobet, que va ser qui va signar les escriptures cedint peces de terreny, normalment d'un quartà, perquè s'hi edifiquessin les cases. La majoria de les cases pagaven un cens anual en espècies, menys unes poques que havien adquirit la plena propietat. Les primeres inscripcions en algunes llindes de les cases són d'aquests anys: 1770 (cal Devesà), 1771 (cal Vilomara, cal Valentinet). Ja al segle XX, Josep Llobet, pare de l'actual propietari del Parrot, va redimir tots els censos.
No tenim cap notícia històrica concreta d'aquesta casa, que devia construir-se a finals del segle XVIII, entorn del 1771 segons indica una inscripció.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 092).