Cal Codorniu o cal Pujol Sant Salvador de Guardiola

Bages
Sector ponentí del terme
Ctra. vella d'Igualada (C-37 z) al km. 83,4 camí en direcció sud-oest, uns 2 km.
395

Coordenades:

41.65636
1.73569
394730
4612395
08098-128
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 016); zona d'expectativa arqueològica
Fàcil
Residencial
Privada
08097A008000040000EK
Jordi Piñero Subirana

Casa de dimensions mitjanes edificada enmig del camp a la dècada de 1930 amb una tipologia perfectament homogènia. Consta de l'habitatge principal més una masoveria adossada a la part posterior. L'habitatge és de planta rectangular, amb teulada a dos vessants. Consta de semisotans, planta baixa, primer pis i golfes. La façana principal, que mira a llevant, té una composició perfectament simètrica que s'inspira en l'estil d'una masia tradicional. Al centre té un portal adovellat i, a ambdós costats, dos nivells de finestres fetes amb brancals i llindes de pedra. Al damunt del portal destaca un finestral amb un ampit sortint i rematat amb arc conopial. Les parets exteriors són arrebossades.
Darrera la casa, al costat de ponent, trobem adossada l'antiga masoveria: un construcció més senzilla, només de planta baixa. Aïllat, pel costat de migdia, s'ha conservat un cobert on hi havia les tines. Davant la casa, pel sector nord i est, hi ha un jardí, molt ben cuidat, amb avets, xiprers i pins ornamentals. Cap a ponent hi ha un gran cobert que correspon a una granja moderna.

Segons Jaume CAPDEVILA (2006: 132), en aquest indret hi havia hagut un mas d'origen medieval que s'anomenava Cavardones o mas Gavadons. L'any 1261 l'hereu d'aquest mas va signar un pacte amb el castlà del castell de Guardiola en relació a uns deutes (CAPDEVILA, 2006: 25, 82). Tanmateix, no està localitzat el lloc concret on estava situat aquest mas. La casa actual és una construcció ex novo i enlloc no s'hi entreveuen restes d'una possible construcció anterior. Concretament, cal Codorniu es va edificar durant els anys de la Guerra Civil, per Lluís Codorniu. La presència d'unes antigues tines indica que, als seus inicis, la casa s'havia dedicat al conreu de la vinya i l'elaboració del vi. Els Codorniu van vendre la casa a un tal Pujol, i aquest a l'avi dels actuals propietaris, Josep Costa Pallerolas (propietari d'un forn de pa a Manresa, a la Carretera de Cardona).

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 25, 82, 132.
Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 016).