C/ d'en Bosc, 5-7 Sitges

Garraf
c/ d'en Bosc, 5-7
08270-61
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
Sense data
Bo
El Pla Especial estableix la conservació estricta de les façanes
Legal
Pla Especial, 61. 2006
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 62201DF0605N
Núria Nolasco Azuaga

Edifici a dos vents que obre les dues façanes al c/ d'en Bosc, ja que s'adapta al traçat en ziga-zaga d'aquesta via pública. L'alçat de la finca és de quatre nivells (pb + 3p) i, en general, respon als patrons constructius propis de l'arquitectura popular sitgetana més antiga. Destaca el tractament de les obertures -totes elles realitzades amb carreus de pedra- que contrasta amb el parament arrebossat amb morter de calç blanc.
De la part del frontis identificada amb el nº 7 ressalta la portalada amb arc de mig punt i un disseny dels brancals de caire renaixentista. La resta d'obertures són quadrades, si bé les finestres del primer pis mostren ampits de pedra, brancals de carreus disposats en forma de pinta i llindes monolítiques. El coronament del frontis consta d'un potent ràfec i de la tortugada per a evacuar les aigües de la coberta.
La zona de la façana identificada amb el nº 5 presenta les mateixes característiques descrites; convé mencionar, únicament el disseny de la llinda de la porta, en forma d'arc rebaixat, i la presència d'una finestra rectangular amb mainell.

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció IV. Forma part del Conjunt 3 que inclou la part més antiga del casc històric de la vila, en la què es conserva bona part de la tipologia parcel·lària i edificatòria original, essent l'actuació recent més significativa la construcció del mercat municipal.

El c/ d'en Bosc (catalogat dins de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat -IPA-11952-) mostra el recorregut en ziga-zaga propi de les vies medievals i conserva edificacions entre mitgeres de planta baixa i pis, amb portals adovellats i finestres amb brancals i llindes de pedra. És un dels carrers més antics de Sitges i forma part del primer nucli fortificat de la vila. La seva formació es data als segles XIII-XIV i en l'actualitat recrea la imatge de vila medieval d'aquesta part del nucli.

Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006)