Antic Hospital Comarcal i Claustre Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Carrer de Sant Pere, 3

  Coordenades:

  41.34471
  1.69697
  390985
  4577843
  08305-129
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  Eclecticisme
  XIX
  1892
  August Font i Carreras
  Bo
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Si:IPA 5058
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  Patronat Hospital Comarcal
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici que fa cantonada amb claustre en el seu interior, formant una "U" al voltant del claustre. Es compon de planta baixa sobreaixecada i dues plantes pis amb trams d'alçada desiguals. Cobertes a diferents vessants i parts planes.
  El claustre és de planta sensiblement quadrada compost de dues plantes de galeries i terrat superior en tres ales, i d'una planta en una ala, amb arqueries de mig punt i columnes toscanes monolítiques sobre pedestal.
  La façana principal fa cantonada i està composta sobre eixos verticals amb finestres geminades a la planta baixa i a la planta pis formant una peça en creu. La segona planta és afegida i les obertures són més petites. La portalada és de mig punt sobre pedestal i coronament escalonat. A la divisòria de la planta baixa i la planta pis, trobem quadrifolis ornamentals. El sòcol és de pedra. L'escaire de la cantonada és axamfranat i hi ha una font (233).
  Façana lateral amb tribuna i finestres adintellades.
  El parament és de pedra, de paredat comú i maó vist. En alguns trams està arrebossat i en d'altres el paredat és vist.

  L'any 1283 es crea el Convent dels frares franciscans. A principis del segle XIV es comença a construir l'església. A principis del segle XV es documenta l'existència de l'Hospital de Sant Pere dins les propietats del convent.
  L'any 1789 es fan reformes per adaptar-ho a escola per a nens pobres.
  L'any 1839, passa a ser propietat municipal.
  Es fan un seguit de reformes i ampliacions en pocs anys: les més destacades són la de l'any 1866 segons projecte de l'arquitecte Modest Fossas i Pi, la de l'any 1892, segons projecte d'August Font i Carreras, la de l'any 1900 segons directrius de Santiago Güell i Grau.
  L'any 1929, l'Ajuntament cedeix l'usdefruit a la Junta de l'Hospital.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.