Sabaters Tavèrnoles

Osona
Pla de Santa Margarida
Per un camí que surt a mà dreta, aproximadament al punt quilomètric 7,5 de la carretera BV-5213.
650 m

Coordenades:

41.9621
2.36448
447336
4645764
08275-39
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 36 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24262.
Fàcil
Residencial
Privada
001805100DG44F0001OG
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a tramuntana.
La façana principal presenta un portal rectangular, emmarcat amb carreus, sobre el que hi ha una decoració i la data de 1781.
S'hi obren diverses obertures a la planta baixa i al primer pis. En destaca la finestra situada sobre el portal, de forma quadrada i emmarcada amb carreus. Al tocar de la porta, hi ha un coll de pou que recull les aigües de la cisterna i una pica amb canalera.
A la façana de migdia, hi ha un portal rectangular i diverses finestres, tres de les quals amb l'ampit motllurat.
Al costat de ponent, s'hi adossa un cos de menys fondària que la casa, amb coberta a una vessant. Hi sobresurten uns porxos de dues plantes, coberts a una vessant. Al pis superior hi ha una barana de fusta.
A llevant, s'hi adossa un altre cos de porxos de dues plantes, amb coberta a una vessant. El pis superior presenta també barana de fusta.
El parament dels murs és de pedra sense revestir.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 40.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

A l'Arxiu Episcopal de Vic es conserven diversos antics documents que fan referència a aquesta casa.
Es troba registrada als fogatges de l'any 1553 de la parròquia i terme de Savassona, quan hi vivia Salvi Aguilar.
El portal duu la data de 1781 i una finestra de migdia la de 1777, que corresponen a reformes de la casa.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2002). Inventari del Patrimoni Construït del Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).