Paracolls
Malla

  Osona
  Camí de Paracolls
  Emplaçament
  S'hi accedeix des de la rotonda de sortida de la C-17 al primer camí a la dreta

  Coordenades:

  41.89007
  2.24731
  437557
  4637845
  Número de fitxa
  08111 - 12
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22927
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001805600DG33H0001IS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Paracolls és una masia d'origen medieval que va ser ampliada els segles XVII i XIX. A l'interior es conserven vestigis de l'edifici primitiu, entre els que destaca un arc ogival, la imposta d'un antiga portalada i diversos trams de parament en opus spicatum. L'edifici és de planta rectangular i es composa de tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. S'hi accedeix des de xaloc per un portal d'arc de mig punt adovellat, davant del qual hi ha un paviment de còdols de riera. Al seu costat de tramuntana en sobresurt un cos habilitat a la part superior com a terrassa coberta. A l'altre extrem hi ha una torre quadrangular de quatre nivells d'alçat i la coberta a quatre vessants, que té totes les obertures d'arc pla arrebossat. La major part de les obertures de les façanes laterals són d'arc pla arrebossat. Durant el segle XIX es va adossar un cos a la façana posterior amb el mateix pendent de la coberta que el principal. Consta d'un accés d'arc rebaixat ceràmic. Els diversos cossos annexes formen una lliça a la part posterior, on hi ha una portalada amb llinda de fusta inscrita: "1869". El parament dels murs és de pedra lligada amb argamassa i revestits parcialment amb morter. A poca distància de la façana principal hi ha un antic cobert fet de pedra, algunes reaprofitades.

  La primera notícia que tenim del nom Paracolls es remunta a la primera meitat del segle X, quan entre els béns de la Pabordia de Palau de Malla hi consten les seves terres i vinyes. En un capbreu de l'any 1339 hi consta que el mas Paracolls de Malla pagava un tribut per les seves terres als Vilademany, senyors del castell de Taradell. Durant la segona meitat del segle XIV, el rei Pere el Cerimoniós va ordenar d'emmagatzemar els cereals dels masos que es trobessin dins la seva jurisdicció dins dels recintes emmurallats, davant la imminent incursió de les tropes de l'infant Jaume de Mallorca. En aquest context, el veguer i el notari de l'escrivania de la cort de la Vegueria d'Osona van anar a visitar els pobles de la rodalia de Vic per comunicar l'ordre del monarca. A Malla van reunir a l'era del mas Folcs a diversos veïns, entre els que hi trobem a Bernat Paracolls. En el fogatge de l'any 1497 hi consta "lo Paracolls", i en el de l'any 1553 hi consta el mas Paracolls, on hi vivia Jaume Tona.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  PLADEVALL, A. (1995). "La Pabordia de Palau, una dignitat i administració del Monestir de Ripoll", Annals. Ripoll: Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès.
  PLADEVALL, A. (1995). Taradell: Passat i present d'un terme i vila d'Osona. I Dels orígens a finals del segle XVIII. Taradell: Ajuntament de Taradell; Vic: Eumo Editorial.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.
  PUIGFERRAT, C. (2000). "Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic 1374-1376". Ausa. Vic: Patronat d'Estudis Osonencs.