Mas Viladavall Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Martí de Centelles
Carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines Km 3 a l'esquerra.

Coordenades:

41.76472
2.20726
434106
4623958
08224-23
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cad.: 002A00010
Anna M. Gómez Bach

Aquesta construcció presenta una planta rectangular de 22 m per 15 m, amb diversos cossos annexes. La coberta del mas és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana orientada a migdia, i l'estructura complerta consta de planta, primer pis i golfes.
El sistema arquitectònic utilitzat es centra en la construcció de murs de pedra basta de calcària unida amb morter de calç i les obertures són llindes de pedra picada i parcialment arrebossada, sense excessius elements decoratius.
La façana sud d'aquest edifici civil presenta un portal d'arc apuntat i es troba flanquejat per dues finestres amb reixes de forja a la planta baixa, 3 balcons (el central amb la llinda datada i dibuixada) al primer pis i 3 portals. Aquests portals es troben parcialment tapiats formant finestres, el central amb arc rebaixat i motllurat amb el cap d'un monjo i una monja esculturats, de gran valor arquitectònic. Al primer pis el ràfec és de teules i sobre el carener hi ha un carreu datat i coronat amb una creu de ferro. La façana nord presenta dues finestres a la planta i cinc al primer pis (la central amb inscripció a la llinda i ampit motllurat) i dos contraforts.
La coberta, ja esmentada, presenta una cobertura de bigues, llates, rajoleta i teula aràbiga. Les diverses reformes del mas es donaren per la façana est, on es poden apreciar dues ampliacions, la primera de les quals segueix la simetria de la façana principal, i una segona que forma un cobert acabat amb material constructiu contemporani i de funcions diverses. A l'altra banda l'annex és utilitzat com a cuina.
Ambdues façanes est i oest presenten adossats diversos coberts de totxana i uralita de construcció recent amb funcions de magatzem agrícola i estables per al bestiar.

La història del mas es relaciona amb la propera parròquia de Sant Martí de Centelles. En la documentació escrita apareix en el fogatge de 1553 on s'esmenta com a mas de la parròquia de Sant Martí de Centelles un tal Joan Viladevall. També es fa referència a Mn. Joan Vall prior del Castell. Les reformes documentades a les diverses façanes ens aporten una cronologia entrada a l'època moderna sobretot s. XVII (1673) i s. XVIII (1793); aquestes inscripcions són indicatives d'algunes de les reformes efectuades al mas que possiblement té el seu origen en època baix-medieval.

PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a Ausa, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1962). Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.