Mas Presseguer Sant Martí de Centelles

Osona
Sant Miquel Sesperxes
Carretera de Centelles a Sant Feliu de Codines Km 6 a l'esquerra.

Coordenades:

41.74918
2.22763
435783
4622217
08224-22
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
s. XVII
Regular
Conserva elements constructius de gran valor arquitectònic.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 005A00192
Anna M. Gómez Bach

Masia formada per un edifici civil de planta quadrada de 18 m per 18 m i les diverses dependències agrícoles i ramaderes. Aquest cos central rectangular presenta una coberta a 3 vessants amb el carener perpendicular a la façana principal orientada a migdia, seguint una distribució de planta, primer pis i golfes.
La façana sud del mas, i actualment la principal, presenta un cos adossat continuat amb dos arcs centrals de totxana massís formant un porxo a cada nivell; els de la planta i primer pis són construïts en arcs rebaixats mentre que el de les golfes és de punt rodó. S'accedeix a les dependències interiors del mas passant per un petit cobert i a través d'una segona entrada situada a uns tres metres de la primera arcada. En el peu de la columna central dels arcs del primer pis hi ha una data inscrita d'època moderna i són diverses les obertures amb llindes inscrites en tota l'estructura. L'antiga façana presenta un portal adovellat amb dovella central datada i dues finestres a la planta, un balcó i una finestra al primer pis i a les golfes.
La façana nord de l'edifici presenta un portal a la planta, 4 finestres, dues de les quals amb reixa forjada al primer pis, i unes altres 4 finestres amb ampit motllurat a les golfes.
Les façanes est i oest són simètriques i presenten una espiera a la planta baixa, unes finestres amb ampit motllurat al primer pis i 4 finestres més a les golfes.
Donat el desnivell on es troba construït el mas, la façana nord queda més alta que la sud. La masia conserva elements arquitectònics força valuosos encara que convindria una restauració arquitectònica adequada.
Al voltant del mas s'hi troben diversos edificis amb funció agropecuària de construcció força moderna i restes d'estructures més antigues i força malmeses que dificulten la seva valoració.

Tot i que la primera evidència escrita sobre el mas Presseguer data de l'època moderna aquesta hauria podria datar-se ja en època baix medieval. La casa forta del Presseguer apareix junt a 9 masos més en el fogatge 6 octubre de 1553 on es documenta com a cap de casa de la parròquia de St. Miquel Sesperxes un tal Joan Presseguer. Aquesta família seria la propietària del mas com ho demostren les diverses llindes inscrites amb el seu cognom:
Motllura MIQUEL
PRESSAGUE
1792. Una altra data sobre el mas l'aporta la dovella central del portal a la façana sud, concretament amb la inscripció de 1676 indicant una reforma del mas. Aquesta construcció va patir diverses ampliacions cap al sud plasmades en els paraments exteriors dels seus murs. A la primera construcció de planta rectangular s'hi afegirà un segon cos, de dimensions més reduïdes i finalment un tercer cos que seguirà, en la mesura possible, els mateixos patrons arquitectònics que la resta. El paper d'aquesta família fou cabdal en el desenvolupament del Pla de la Garga i aquest fet s'evidencia en el paper dinamitzador dels Presseguer en la reconstrucció de l'església de Sant Miquel Sesperxes en època moderna. Actualment el mas pertany a la família Senties i les seves funcions principals continuen essent agricola-ramaderes.

GAVÍN, Josep Maria (1990). Osona. Inventari d'esglésies. Arxiu Gavín. PLADEVALL, Antoni. (1955-1957). San Martín de Centelles, San Miguel Sesperxes y San Pedro de Bertí. a Ausa, n. XVIII. p. 357-372.
PLADEVALL, Antoni. (1962). Romiatge a Sant Martí de Centelles i Sant Miquel Sesperxes i Bertí. Vic.
PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.