La Pista Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Victorià Oliveras de la Riva, s/n
A la banda de llevant del municipi, entre l'avinguda del President Tarradellas i el carrer del Puig
514m

Coordenades:

42.01406
2.23858
436955
4651618
08215-158
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Recinte de planta més o menys rectangular format per un espai lliure central envoltat perimetralment per quatre edificis aïllats: el pavelló municipal, la nova pista, el bar i local social i els antics vestidors. L'accés a l'interior del recinte està situat a la banda de ponent i es fa mitjançant una porta de jardí rectangular de ferro, emmarcada per un mur esglaonat disposat a banda i banda, amb el parament emblanquinat i que inclou les antigues guixetes, tancades amb unes portelles de ferro quadrades.
A la banda de migdia del recinte hi ha situades les dues construccions principals: la Pista i el pavelló municipal Victorià Oliveras de la Riva, ambdues enllaçades per un porxo exterior de formigó sostingut amb columnetes de ferro. La Pista presenta una planta rectangular, amb la coberta plana i la façana principal orientada a tramuntana. Es tracta d'una construcció recent bastida amb formigó i blocs prefabricats de formigó, amb el parament principal completament bastit amb grans peces de vidre delimitades amb perfils metàl·lics i amb la part superior del mateix inclinada. El pavelló, en canvi, està situat a la banda de llevant de la Pista. És de grans dimensions i planta rectangular, i està cobert amb una gran volta rebaixada. Presenta grans obertures rectangulars disposades a dos nivells, amb els emmarcaments bastits amb mosaic de tessel·les de color verd. La façana principal, orientada a ponent, està protegida amb el porxo exterior que l'uneix amb la Pista i compta amb una placa de marbre negre situada al costat d'un dels accessos, que fa referència a la seva inauguració l'any 1981.
A la banda de tramuntana del recinte hi ha situades les dues construccions de caire més auxiliar: el bar o local social del club i els antics vestidors del camp de futbol. El bar presenta una planta rectangular i està format per tres cossos adossats amb les cobertes de teula àrab de dos i tres vessants, distribuïts en planta baixa i pis, exceptuant el volum adossat a l'extrem sud-est, que compta amb una teulada de quatre vessants i una planta més. La façana principal, orientada a migdia, compta amb quatre grans obertures rectangulars i un portal d'arc de mig punt a la planta baixa, mentre que al pis s'hi obren dues finestres d'arc de mig punt i una balconada central amb la llosana semicircular i la barana de ferro. Al seu costat hi ha pintat damunt del parament l'escut del Club Patí Voltregà. El volum de llevant compta amb finestres d'obertura rectangular enllaçades amb ampits correguts als nivells superiors, i la insígnia d'Indústries Riva pintat al parament de la primera planta. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color groc. Pel que fa a l'edifici dels vestidors, aïllat a l'extrem nord-oest del recinte, està format per dos volums adossats que li confereixen una planta en forma d'L. Presenta una coberta de teula àrab de quatre vessants, amb un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta i disposat a tot el seu perímetre. La construcció presenta majoritàriament obertures rectangulars, destacant el tram central de la façana principal, caracteritzat per la presència d'un gran finestral d'arc de mig punt delimitat amb una barana baixa al pis, que es repeteix a la planta baixa en forma de portal (en destaca la porta de fusta treballada). La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color verd.
Per últim, l'espai central del recinte es troba completament enjardinat, amb diverses espècies d'arbres, parterres amb gespa i un espai central amb paviment de sauló, comunicat amb la porta d'accés al recinte. En aquest espai s'hi ubiquen una font i dos monuments commemoratius relacionats amb el club.

Altres noms relacionats amb el conjunt: zona esportiva de Sant Hipòlit, seu del Club Patí Voltregà.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 99, 100-101.
CASAS TRABAL, Pere (2006). Club Patí Voltregà. 50 anys teixint la vida d'un poble. Vic: Eumo Editorial, Fundació Club Patí Voltregà.
DIVERSOS AUTORS (1990). "Especial Club Patí Voltregà". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any III, nº 26, agost-setembre 1990, p. 32-43.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 76-77, 118, 122-123, 128-131.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.13.EA, 1.BSE.