La Garriga Tavèrnoles

  Osona
  La Garriga
  Pel camí que surt a mà esquerra aproximadament al quilòmetre 7 de la carretera BV-5213 Km.
  617 m

  Coordenades:

  41.9707
  2.35679
  446706
  4646723
  08275-27
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Popular
  XVIII
  Dolent
  Hi ha alguns espais de la casa que es troben enrunats.
  Legal
  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 41 (arquitectònic). BCIL.
  Sí, IPA.: 24256.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000704600DG44F0001BG
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta irregular, formada per quatre volums a diferent alçada, fruit de les diverses etapes constructives. Es troba assentada en un indret amb cert pendent.
  El cos original és de planta rectangular i consta de planta baixa i planta pis. La coberta és a dues vessants, la nord és molt més llarga, amb el carener paral·lel a la façana, que es troba orientada a migdia.
  El volum més alt, és de planta rectangular i consta de planta baixa i dues plantes pis; els dos volums de la dreta consten de planta baixa i una planta pis.
  La façana principal presenta un antic portal rectangular, emmarcat amb pedra, amb una llinda esculturada i una finestreta al damunt, i dos portals de factura contemporània.
  En quant a la resta d'obertures, hi ha una finestra gòtica amb l'ampit de totxo, una altra amb l'ampit motllurat i llinda datada i una de dimensions més reduïdes.
  Hi ha una lliça enllosada davant del portal.
  A la façana de migdia del cos més alt, hi ha adossat un porxo de planta rectangular i cobert a dues vessants, amb el carener perpendicular a migdia.
  Hi ha un cos annex a l'habitatge, de planta quadrada, que consta de planta baixa i una planta pis que és un porxo. La coberta és a una vessant, amb el carener paral·lel a la façana principal, orientada a migdia.

  Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

  Es troba registrada al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve de Tavèrnoles de l'any 1553, moment en que hi vivia Antoni Garriga.
  Es troba registrada al fogatge de la parròquia i terme de Sant Esteve de Tavèrnoles de l'any 1553, moment en que hi vivia Antoni Garriga.
  Ha estat objecte de remodelacions i ampliacions al llarg del temps, tal i com mostren les diverses llindes datades de la casa.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).