Hostal del Lledoner de Baix Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Corró, 275 (cantonada Carrer del Lledoner), 08400-GRANOLLERS
Situat al nord del carrer de Corró, tocant al camí ral.

Coordenades:

41.61723
2.2906
440898
4607522
08096-45
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XIX
1893
Bo
Va ser reformada l'any 1998 per la data indicada en una reixa
Legal
PEPHA nou, Núm. R-023
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular, que fa cantonada als carrers Lledoner i Corró. Planta baixa i pis amb un cos central que sobresurt (possible reforma d'una masia de planta basilical) coronat per una cornisa balustrada. El cos central, amb coberta plana i cada lateral, a una vessant. Façana plana de paredat arrebossat amb carreus a les cantonades i als laterals del cos central, amb predomini del massís que li dóna una expressió compacta. Portal d'entrada d'arc rebaixat a la planta baixa del cos central. Tot i estar situada en una cruïlla presenta una façana principal, simètrica i de marcat caràcter representatiu, mentre que les façanes laterals són més austeres, amb obertures petites i aspecte més monolític i menys composat (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985). Conserva un petit espai per a jardí - hort tancat per un mur perimetral amb porta de reixa de ferro amb decoració floral amb data "1893".

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-07.

Aquesta casa, com altres ubicades al mateix context físic s'edifica al costat del camí ral de Vic, en el segle XIX. Hi ha una placa que indica el següent: "En aquesta casa va nàixer el 13 de gener de 1827 Maria Anna Mogas Fontcuberta, fundadora", Era conegut també com "l'Hostal", "l'Hostal del Lledoner" i "l'Hostal de Corró· (GARCÍA-PEY, 1990). Del 1880 al 1936, l'avenç urbà es produeix al nord del carrer de Minetes cap a les Franqueses i al sud, cap a Palou, pel carrer de Sant Jaume, a una banda, i pel de Lletjós, saltant la carretera de Barcelona fins a l'altura de Cal Curt. El 1887 es delimitava la plaça de la Muntanya i a la dreta del Congost, apareix la barriada de l'estació del Nord. A llevant, amb les fàbriques dels Torras, la de Can Renom i la del Gas, es basteix el nucli de la carretera de la Roca, amb l'incipient passeig de la Muntanya. Aquesta configuració donà lloc a l'aparició d'algunes barriades perimetrals de personalitat ben definida, com la del Lledoner, fins el 1922 terreny de les Franqueses, que era la perllongació de la part alta del carrer d'en Prim (BAULIES, 1986). Aquest barri va ésser segregat de les Franqueses per Llei de 5 d'agost de 1922 i incorporat al municipi de Granollers. El primitiu petit nucli de la barriada era al Camí Reial, perllongació del carrer de Corró granollerí, on existia un acreditat hostal, parada i fonda dels carreters vigatans. Amb la nova carretera succeí igual que a Granollers, és a dir, que la població s'establia a les voreres de la nova via i ben aviat les edificacions del Lledoner s'unien amb les darreres de Granollers, formant un nucli satèl·lit, que presentava greus problemes per al municipi granollerí en l'ordre administratiu, fiscal i sanitari, motius en els quals va fonamentar-se l'annexió decretada el 1922, no pas sense l'oposició de l'Ajuntament de les Franqueses, problemes que foren resolts amb l'agregació, especialment els sanitaris, ja que el Lledoner era un focus d'infeccions tifoides (BAULIES, 1965). Eclesiàsticament la barriada pertany a la parròquia de Corró de Vall i celebra pel setembre la festa major, en la qual tradicionalment es ballava l'Espolsada, típica dansa de Corró. Els granollerins solen concórrer a la festa i pràcticament n'han fet una festa major petita, no solament del Lledoner, sinó de tota la ciutat. El Lledoner, malgrat la seva total unió amb el casc urbà de la ciutat, conserva el seu propi tarannà (BAULIES, 1965).

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. BAULIES I CORTAL, Jordi (1986) "Del Decret de Nova Planta al 1850", Estudis de Granollers i del Vallés Oriental, Núm. 1, Aproximació al medi natural i a la història de Granollers, pp. 59-64 Granollers: Servei Municipal de Cultura. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.