Goigs a sant Gaietà de Thiene Els Prats de Rei

Anoia
Plaça de Cal Font, s/n (08700 Igualada)
A l'arxiu de la Biblioteca Central d'Igualada.
608

Coordenades:

41.70552
1.54159
378661
4618109
08170-114
Patrimoni moble
Objecte
Contemporani
Popular
XIX
1885
Impremta: Subirana (Barcelona)
Regular
El full està lleugerament estripat.
Física
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca Central d'Igualada. Plaça de Cal Font s/n (08700 Igualada).
Jordina Sales Carbonell

Es tracta d'un full de goigs conservat a la Biblioteca Central d'Igualada, amb el títol: 'Goigs del gloriós sant Gayetá de Thiene, fundador, se celebra sa festa lo dia 7 d'agost. Se venera en la parroquial Iglesia de Prats de Rey, bisbat de Vich', d'autoria anònima. Es tracta d'un exemplar imprès sobre paper a una tinta (negre) i per una sola cara; al revers no s'hi ha practicat cap tipus d'impressió. No conté cap tipus de numeració ni de referència del tiratge.
Presenta la següent estructura compositiva: dins d'una orla consistent en una sanefa amb motius vegetals, en primer lloc es presenta el títol dels goigs a la capçalera; a continuació, s'ha gravat la representació de sant Gaietà de Thiene emmarcada dins d'un requadre doble (el més petit fet amb dues senzilles línies paral·leles i el segon a base d'una sanefa de fulles d'heura) i flanquejada per dos craters amb ornaments vegetals; a continuació, la lletra dels goigs distribuïda en tres columnes separades per dos corondells consistents en dues senzilles i fines línies verticals; la lletra conté tota una sèrie de variacions ortogràfiques pre-normatives. Després de les tres columnes que contenen els goigs pròpiament dits, apareix una exhortació al Sant amb un 'ora pro novis' catalanitzat ('pregau per nosaltres') i un 'ut digni efficiamur promissionibus Christi' del Salve Regina també catalanitzat ('perque siam dignes de las promesas de Nostre Senyor Jesucrist'); a continuació, i per finalitzar, en quatre línies que ocupen tot l'ample de la orla, s'ha inclòs un oració. La indicació del taller o estamper del full (Barcelona-Imp. Subirana, Portaferrisa, 16) s'ha fet dins la mateixa orla, just a continuació de l'oremus, on també consta l'any de la impressió: 1885.

A la Biblioteca Central d'Igualada es conserva un original.

Aquest full de goigs a sant Gaietà de Thiene fa referència a la veneració de que era objecte aquest sant a l'església parroquial dels Prats de Rei.
Els goigs són composicions populars de caràcter poètic, en forma de vers, per ésser cantades en actes religiosos (misses solemnes, aplecs, processons), que es van començar a popularitzar a partir dels segles baix-medievals i moderns. En inici els goigs estaven dedicats sobretot a la Mare de Deu, però aviat es van fer extensius també a Crist i als diversos Sants.
El goig més antic conservat a Catalunya ('Ballada dels goigs de Nostra Dona en vulgar català a ball rodó') és del segle XIV i es troba inclòs al Llibre Vermell de Montserrat, però es tenen notícies indirectes de que en el segle XIII ja se'n cantaven. Al tractar-se de composicions de caràcter popular, eren bàsicament de transmissió oral i no és fins els segles XVI-XVII que es comencen a publicar massivament, a iniciativa de les respectives parròquies, per ser distribuïts de manera generalitzada entre els fidels. La costum continua encara avui.
Els goigs constitueixen una valuosa font d'informació històrica, etnològica i religiosa, ja que les lletres solen contenir llegendes, referències a festes, episodis històrics, descripcions d'oficis, mencions a edificis religiosos, etc.
Una completa col·lecció de goigs dels Prats de Rei és custodiada actualment a la Biblioteca Central d'Igualada, on en els últims decennis s'ha tingut cura d'efectuar una recopilació sistemàtica dels goigs de la comarca de l'Anoia sota la direcció i iniciativa de M. Teresa Miret i Solé.

-BISBAL SENDRA, M. Antònia; MIRET SOLÉ, M. Teresa; MONCUNILL VIDAL, Conxa (2001): Els goigs a la comarca de l'Anoia, Ed. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, p. 319.