Font del Sagrat Cor Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 23
A l'extrem de llevant del nucli antic, formant cantonada amb el passatge Parés
529m

Coordenades:

42.01547
2.23818
436923
4651775
08215-146
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
Regular
Els revestiments arrebossats estan força degradats.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Font situada a l'extrem de llevant del mur posterior de l'hort de la rectoria, amb la façana orientada el passatge Parés. Consta d'un espai de planta rectangular, cobert internament per una alta volta d'arc de mig punt amb les impostes formades per dos perfils metàl·lics laminats que recorren el perímetre dels murs laterals, tant exteriorment com interior. La font pròpiament dita està situada a la paret del fons, la qual està bastida amb un parament de paredat. El brollador, format per una aixeta metàl·lica de recent factura, està encastat en aquest mur i vessa l'aigua a l'interior d'una pica de pedra circular amb decantador, que està integrada en un pedrís també de paredat. Damunt de l'aixeta, i encastat a la part superior del mur, hi ha un plafó de rajoles ceràmiques vidrades acolorides amb el coronament arrodonit. Està decorat amb motius vegetals i florals, el nom de la font i un cor central rematat amb una creu llatina. L'espai interior compta amb un paviment de pedra irregular. La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color groc.
A l'exterior, la part superior de la font està coberta amb el propi ferm de l'hort de la rectoria i està delimitada amb una barana de ferro treballat disposada entre tres pilars bastits amb maons ceràmics amb els coronaments esglaonats.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 30.04.EA.