El Pontatge Torrelavit

Alt Penedès
Partida del Pontatge,carretera C-15, km, 27,3, calçada lateral
296 m

Coordenades:

41.44364
1.68487
390139
4588842
08287-127
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 000600200CF98G0001EE
Oriol Vilanova

Edifici de planta rectangular compost de planta baixa i pis, i teulada de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal, orientada al sud-oest, amb diversos annexos agrícoles moderns. Aquesta presenta una disposició asimètrica de les obertures, essent actualment dues finestres d'arc carpanell amb reixa de ferro; ambdues presenten la meitat inferior tapiada, ja que antigament havien estat les portes principals d'accés a l'edifici. La finestra situada a la dreta està emmarcada i és més alta i ample que la situada a l'esquerra. A l'extrem dret d'aquesta planta baixa, hi ha una altra finestra rectangular, petita, amb enreixat. A nivell de primer pis hi ha dues finestres rectangulars, situades simètricament sobre les finestres d'arc carpanell de la planta baixa. Cal fer esment també de la façana sud-est, on destaca la porta lateral que hi ha a l'extrem est a nivell de la planta baixa, d'arc deprimit còncau. Per la façana nord-oest l'edifici té adossats diversos coberts a un sol vessant, posteriors, per a usos agrícoles actuals. Igualment, pel seu costat nord-est l'immoble té adossat també un altre cos cronològicament posterior, de planta rectangular amb teulada a un sol vessant i una porta d'arc de mig punt amb marc de maó. Totes les façanes de l'edifici estan arrebossades amb ciment, excepte les cantoneres, on es poden observar els carreus de pedra vista.
L'interior de l'immoble, actualment d'ús residencial, està totalment reformat.

Segons Salvador Llorac, aquest edifici era anomenat antigament Can Queralt. És una obra de la segona meitat del segle XIX, que s'emprà durant un temps per allotjar l'oficina i servei de peatge de la carretera de Vilafranca a Igualada, tot i que sembla que va durar poc.

LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 61.
TORRES, Montserrat (2005): "El Pontatge" dins EL CEP n.24, p. 7.