El Malgoig Tavèrnoles

Osona
Plans de can Riera
Per un trencall a mà dreta que surt del quilòmetre 1,2 de la carretera BV-5213.
488 m

Coordenades:

41.95646
2.30445
442357
4645176
08275-5
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVII-XVIII
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 5 (arquitectònic). BCIL.
Sí, IPA.: 24279.
Fàcil
Residencial
Privada
08275A001000230000OU
Virgínia Cepero González

Masia de planta basilical, que consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants, amb teula àrab, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. El parament dels murs és de pedres sense revocar.
El portal d'entrada és rectangular, de pedra treballada, i presenta la data "1786" gravada a la llinda.
Les obertures de la façana principal són de composició simètrica, formades per una llinda monolítica que recau sobre un seguit de carreus regulars, ben escairats. A banda i banda del portal d'entrada hi ha dues finestres. En destaquen tres finestres al primer pis, amb l'ampit motllurat i lloses per a posar torratxes, i a les golfes, un portalet d'arc rebaixat amb barana de fusta.
A llevant i a tramuntana s'hi adossen cossos moderns.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 6.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

No es troba registrada als fogatges ni als Nomenclàtors de la província, tot i que és possible que aparegui amb un altre nom. "Malgoig" prové d'un recurs amb alguna família veïna.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.
GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1981). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Tavèrnoles).