Edifici c. del Roser,14
Gironella

  Berguedà
  c/ del Roser, número 14. Gironella

  Coordenades:

  42.03335
  1.88332
  407567
  4654082
  Número de fitxa
  08092 - 187
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Barroc
  Contemporani
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  diversos propietaris.
  Autoria de la fitxa
  Sara Simon Vilardaga

  Es tracta d'un edifici d'habitatges construït entre mitgeres i organitzat en alçat en planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta de teules a dues vessants amb el carener orientat en paral·lel al carrer. Disposa de dos eixos verticals d'obertures simètriques. A la planta baixa destaca el portal d'accés, amb brancals d'obra de maó massís i llinda de fusta, una estructura que substitueix un antic portal dovellat de pedra del qual encara es poden observar restes encastats entre els matxons d'obra. Una petita finestra completa les obertures de la planta baixa, l'estructura de la qual respon a una probable modificació d'una obertura més antiga. Disposa de brancals d'obra de maó massís damunt dels quals descansa una llinda monolítica de pedra. Els parament de la planta baixa són de paredat irregular on es combinen grans i petits carreus de forma irregular, mentre que la resta de nivells disposa d'un arrebossat senzill. Pel que fa a les obertures del primer nivell responen a la tipologia de balcons, amb llosa d'obra amb reforç metàl·lics i barana de ferro de disseny senzill amb barrots verticals de secció quadrada reblonats a un passamà de ferro, un perfil també senzill sense ornamentacions. Cal mencionar que la disposició de la llosa d'un dels balcons coincideix amb la situació de les dovelles de l'antic portal; per tant es pot assenyalar que aquests balcons són el producte de la reforma d'una estructura edilícia més antiga. Pel que fa a les dues obertures que donen als balcons, aquestes tenen els brancals realitzats amb grans carreus de pedra damunt dels quals es disposa d'una llinda monolítica també de pedra que adopta la forma d'un lleuger arc escarser. Les dues obertures del segon nivell responen a la tipologia de balcons ampitadors, amb unes baranes de ferro de les mateixes característiques descrites a la planta inferior. També disposen d'uns emmarcaments d'obertures de les mateixes característiques; és a dir, grans carreus de pedra que conformen els brancals que suporten una llinda monolítica de pedra lleugerament escarsera. Les dues obertures de la darrera planta difereixen de la resta i és probable que es tracti d'una remunta, ja que són dues finestres senzilles amb un ampit que sobresurt lleugerament del revestiment de la façana probablement realitzat amb pedra artificial. Tota la façana, llevat de la planta baixa, està revestida per un arrebossat senzill sense que s'observi cap element decoratiu remarcable.

  Aquesta casa està emplaçada en un dels carrers que formen part de la trama urbana medieval de la vila de Gironella; de fet, les cases que afronten al carrer pel costat sud limitaven amb la muralla pel costat de la riera d'Olvan, situada al sud. En aquest sentit, els edificis d'aquest costat del carrer poden conservar restes de l'antic recinte emmurallat. Les característiques visibles en façana permeten veure que la casa ha experimentat una modificació important que pot datar de finals del segle XVIII o inicis del XIX, actuació realitzada sobre l'estructura de cronologia anterior. De l'estructura antiga només s'identifica les restes d'un gran portal adovellat, força modificat per la reforma posterior; podria tractar-se d'un portal del segle XVII o XVIII, sense que es pugui concretar més pel poc detall visible conservat.