Col·lecció de materials arqueològics de Begues al Museu de Gavà Begues

  Baix Llobregat
  Plaça Dolors Clúa, 13, 08850, Gavà
  368

  Coordenades:

  41.33024
  1.9247
  410018
  4575976
  08020-13
  Patrimoni moble
  Col·lecció
  Prehistòric
  Neolític
  Edats dels Metalls
  Ibèric
  Islàmic
  Bo
  Legal
  Llei 17/1990 de museus i Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
  Restringit
  Científic
  Pública
  Museu de Gavà
  Xavier Esteve

  Entre els fons del Museu de Gavà hi figuren els materials arqueològics procedents de les coves de Can Sadurní i de Can Figueres així com de la Coveta del Marge del Moro.
  En el primer cas es tracta de materials recuperats en excavacions clandestines dutes a terme per excursionistes en les dècades de 1960 i 1970. Així mateix també s'hi troben dipositats els materials procedents de les excavacions sistemàtiques, i ja dins de la legalitat, dutes a terme a partir de l'any 1978 per part del Grup de Recerques Arqueològiques de Gavà. El dipòsit de materials en aquest museu quedà interromput l'any 1988. D'aquests moments hi ha monedes d'època ibèrica, romana, moderna i islàmica, així com materials romans, ibèrics, del Bronze final, del Calcolític i del Neolític antic cardial i evolucionat. De la cova de Can Figueres hi ha dipositada una petita col·lecció de materials de la cova, consistent bàsicament en ossos humans.

  BLASCO, A.; EDO, M.; MILLÁN, M.; BLANCH, M. (1982). "La Cova de Can Sadurní, una cruïlla de camins". Pyrenae 17-18. Institut d'Arqueologia i Prehistòria. Universitat de Barcelona. P. 11-34.
  VVAA. (1997). "Inventari Arqueològic de Begues - Fitxa 1: Cova de Can Figueres". L'Eixarmada, Butlletí del Centre d'Estudis Beguetans, 0. Begues. P. 4.