Cases del carrer de Nostra Senyora de Fàtima Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Nostra Senyora de Fàtima, 1-23 i 2-24 - Carrer del Progrés, 5-11
A la banda de llevant del nucli urbà, formant cantonada i prop de la plaça Catalunya
516m

Coordenades:

42.01541
2.24228
437262
4651765
08215-123
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Conjunt residencial situat a la banda de llevant del nucli urbà, disposat al llarg del carrer de Nostra Senyora de Fàtima i al tram inicial del carrer del Progrés, just a l'encreuament d'aquestes dues vies. Es tracta d'un conjunt d'habitatges adossats simètricament i agrupats en parelles, seguint el pendent del carrer de Nostra Senyora de Fàtima (per contra, el carrer del Progrés presenta un traçat pla). Cada habitatge està emplaçat en una parcel·la d'entre 4,5 i 5 metres d'amplada de façana i uns 8,50 metres de profunditat inicial, tot i que aquesta dimensió actualment varia en funció de les reformes i modificacions que s'han anat efectuant. Estan distribuïts en planta baixa i pis, amb les cobertes de teula àrab de dos vessants, els careners paral·lels a la façana principal i ràfecs ceràmics sostinguts amb mènsules i biguetes de fusta. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Cada parella presenta els portals d'accés agrupats al costat de la paret mitgera comuna, i estan units per un voladís de poca volada bastit amb teula àrab. A banda i banda hi ha finestres de dues fulles batents. Les finestres dels pisos superiors són més estretes i estan desplaçades respecte la verticalitat de les obertures inferiors. La majoria de finestres tenen amb ampits revestits amb rajola vidrada.
Cada habitatge està pintat lliurement d'un color al gust del propietari, per la qual cosa el conjunt mostra una gamma cromàtica molt variada. En algun cas es preserva la unitat de color entre els dos habitatges que formen parella. La composició es completa amb un sòcol d'uns 0,60 metres d'alçada bastit amb còdols de la zona i un encintat de maó ceràmic superior, que s'esglaona en funció de la rasant del carrer. Malgrat les reformes, el conjunt és coherent i homogeni, exceptuant les cases del carrer del Progrés que han estat més alterades, tot i que mantenen la simetria compositiva original. Algunes de les modificacions més comunes són la substitució de fusteries, els sòcols originals i els marxapeus dels accessos.

Es tracta d'un conjunt de cases unifamiliars probablement bastides a principis de la dècada dels anys 60 del segle XX. Són habitatges de protecció oficial i, segons la documentació consultada, foren coneguts com les cases de la "Cooperativa de la edificación de San Hipólito de Voltregá". La seva construcció s'emmarca dins del creixement de població experimentat a Sant Hipòlit entre les dècades dels anys 50 i 70, eixamplant els límits urbanístics de la vila cap a llevant. De fet, la redacció de les primeres Normes Urbanístiques l'any 1956 ja indicava unes zones de reserva pel creixement urbanístic. Alhora, el trasllat de l'antic cementiri (que estava situat a l'actual plaça Catalunya) al seu emplaçament actual l'any 1958 va propiciar l'expansió urbanística de la zona i la construcció d'aquest conjunt, que fou un dels primers a edificar-se: "El actual cementerio se encuentra en la zona que reúne mejores condiciones de edificación del municipio y ello lo atestigua el florecimiento de vivendas en la urbanización de dicho sector (...) " (Serrallonga et al., 2014: 102). A finals de la dècada dels anys 70, i segons un projecte custodiat a l'arxiu municipal de la vila, es va realitzar l'obertura de nous carrers i la millora de la urbanització d'aquest sector.

SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 56, 66, 102.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 15.CA.