Carrer de Sant Antoni Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Sant Antoni, 1-5 i 2-6
A la banda de llevant del nucli urbà, formant cantonada amb el carrer del Bisbe Morgades
521m

Coordenades:

42.01603
2.24043
437110
4651835
08215-124
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer sense sortida situat a l'extrem de llevant del nucli urbà de la vila, entre el carrer del Bisbe Morgades al nord i la façana de tramuntana de l'antiga fàbrica de can Romero (posteriorment Diemen) a migdia. Donat que la zona es construí en un interval de temps curt, les construccions que delimiten el vial mantenen certa homogeneïtat pel que fa a la seva tipologia. Es tracta d'un carrer de traçat curt i rectilini, amb una longitud total de 20 metres i una amplada aproximada d'uns 6 metres.
Les construccions mantenen la tipologia originària dels segles XIX i principis del XX, tot i que amb algunes reformes posteriors. La tipologia general és d'edificis entre mitgeres amb una parcel·lació força regular d'uns 5 metres de façana (exceptuant el nº 2). Estan coberts amb teulades de dos vessants, cornises motllurades i ràfecs decorats, i estan distribuïts en planta baixa i pis o bé dues plantes superiors. Les façanes presenten una disposició clàssica, amb obertures rectangulars i balcons motllurats i protegits amb baranes de ferro. Els paraments compten amb revestiments arrebossats i pintats. Destaca la tarja de ferro datada l'any 1886 del portal nº 1 i la capelleta situada a l'extrem de tramuntana de la mateixa construcció. Alhora, també destaca la planta baixa de l'edifici nº 2, que té doble alçada i estava destinada als serveis de transport i corts d'animals. Presenta dos grans portals d'arc de mig punt bastits amb maons, que emmarquen la porta d'accés als habitatges superiors.

Altres noms relacionats amb la via: carrer del 19 de juliol.

Carrer projectat a finals del segle XIX, com a conseqüència de les necessitats d'habitatge donades pel desenvolupament industrial que experimentà la vila. Tot i que inicialment es preveia la seva continuació, aquest traçat quedà abandonat i substituït per l'actual carrer de Sant Antoni Maria Claret, situat a uns 25 metres a ponent. És probable que la construcció de l'antiga fàbrica de can Rovira (posteriorment Diemen) condicionés la urbanització d'aquests dos vials.
En un document de l'any 1900, localitzat a l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit, es fa referència explícita a la voluntat d'allargar aquest carrer. En un projecte que plantejava varies millores urbanístiques, per pal·liar l'establiment de fàbriques prop de les zones residencials, es parla entre d'altres de la necessitat de "prolongación de la calle de San Antonio hasta el límite antes citado. La anchura de la calle de Sn Antonio es la misma de 5,85 metros que tiene el trozo edificado, y la de la plaza a su extremo es de 31 metros" (AMSHV c.1041). Tot i això, aquest projecte no es va executar.
Durant la Guerra Civil, aquest carrer va denominar-se oficialment com a carrer del 19 de juliol, en memòria de la reacció del poble català en defensa del sistema legal, l'endemà de l'aixecament militar de Franco.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 54.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 55, 88-89.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 16.CA.