Casa Vicenç Casadesús Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 10
Situada al bell mig del carrer del Mallol, prop de la casa que li dóna nom
533m

Coordenades:

42.01724
2.23591
436737
4651973
08215-8
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6822526DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular i reformat, amb terrassa, porxo i un petit espai de pati a la part posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec sostingut per un entramat de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars, tot i que amb diversos tipus d'emmarcaments. El portal d'accés principal presenta l'emmarcament arrebossat i pintat, amb el mateix tipus de revestiment que cobreix la resta del parament. Al seu costat destaca la porta d'accés al garatge, actualment reformada tot i que conserva la meitat dels brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana original de fusta gravada amb l'any 1853. Al pis destaquen dues finestres balconeres amb els ampits motllurats i reformats, protegides amb baranes de ferro. La de la banda de migdia conserva la meitat de l'emmarcament bastit amb carreus de pedra (probablement com a fruit de la reconversió d'una finestra senzilla en balconera) i la llinda plana monolítica. La composició es completa amb una petita obertura quadrada situada prop de la divisòria entre la planta baixa i el pis. La construcció està bastida amb parets de tàpia i compta amb un revestiment arrebossat i pintat, amb un sòcol inferior arrebossat bastament.

Tenint en compte la ubicació i estructura de l'edifici, és molt probable que la seva construcció sigui originaria del segle XVIII. Probablement, la data gravada a la llinda de fusta fa referència a una reforma duta a terme a l'edifici a mitjans del segle XIX.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.08.EA.