Casa Josep Matavacas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Mallol, 41
Entre el carrer dels Sants Màrtirs i el carrer d'Àngel Guimerà
534m

Coordenades:

42.0178
2.23557
436709
4652035
08215-7
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
1799
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6822108DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'encadellat ceràmic sostingut amb una biga i diverses mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són rectangulars, tot i que amb diversos tipus d'emmarcaments. Presenta un portal d'accés principal amb els brancals arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i la llinda plana de fusta. Al seu costat hi ha l'obertura per als vehicles, també arrebossada. Al pis hi ha una finestra balconera central amb l'emmarcament pintat amb una franja vermellosa. Compta amb una llosana ceràmica motllurada i està protegida per una barana de ferro decorada. A banda i banda hi ha dues finestres simples, ambdues amb els ampits de pedra motllurats. La de la banda de migdia té l'emmarcament arrebossat, mentre que la de tramuntana compta amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1799, tot i que amb l'ordre invertit ("9971"). Finalment, a les golfes, hi ha dues petites finestres de mida més petita que la resta d'obertures i amb els emmarcaments arrebossats. La construcció presenta tot el parament principal arrebossat.

A grans trets podem situar la construcció i reforma d'aquest edifici a l'entorn de dos dels moments claus de la història de Sant Hipòlit: el període d'esplendor viscut durant l'etapa pre-industrial, el qual està personificat en el poderós gremi de paraires de la vila (segles XVI-XVII), i els estralls ocasionats per la guerra de Successió, en la que la vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada per les tropes borbòniques l'any 1714. Si ens fixem en les dates gravades a les llindes, cal dir que són conseqüència de la reconstrucció arquitectònica a la que es va veure abocada la vila, després de la devastació parcial del nucli urbà. El moment àlgid d'aquesta reconstrucció, que s'inicià envers l'any 1721, fou entre els anys 1740 i 1765. A partir d'aquest moment, i malgrat la recessió econòmica documentada entre els anys 1763 i 1795, els patricis gremials incrementaren les inversions arquitectòniques, sobretot en els carrers del Mallol i del Puig (ampliant la part alta de les edificacions amb un pis, entre d'altres intervencions), així com el segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, el carrer del Bisbe Morgades i el carrer de l'Hospital. Com a conseqüència, a finals del segle XVIII, la vila de Sant Hipòlit estava formada per un nucli antic originari a partir del qual s'estenien tres grans ramificacions urbanístiques, que coincidien amb els camins més importants de comunicació amb l'exterior (Serrallonga, 1986: 192).

ALBAREDA, J.; FIGUEROLA, J.; MOLIST, M.; OLLICH, I. (1984). Història d'Osona. Vic: Eumo Editorial, p. 110-111.
SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 192.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 01.07.EA.