Casa Margarit Granollers

Vallès Oriental
Plaça Maluquer i Salvador, 18, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60887
2.28914
440769
4606595
08096-118
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
XX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-006
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 019A09001
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres, de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis, amb coberta plana. La façana és plana, arrebossada, esgrafiada amb carreus sobre un sòcol estucat. Està coronada per una treballada barana-frontó de formes sinuoses, recolzat en un entaulament que conté els buits de ventilació de la coberta. Els buits són de proporció vertical, emmarcats amb estuc i tancats amb persiana de fusta de llibret mòbil, units per una balconada amb barana de barrot i dibuixos que ocupa gairebé la totalitat de la planta primera, emfasitzant l'àmplia portalada de la planta baixa (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-006

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on estan representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.,