Casa Josep Deseuras Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 2
Al tram inicial del carrer, a l'extrem sud-oest de la plaça Pompeu Fabra
519m

Coordenades:

42.01435
2.23549
436699
4651652
08215-68
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6818201DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner reformat i constituït per dos cossos adossats amb pati posterior. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i bigues de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al nord-est. La planta baixa compta amb una finestra simple i dos portals d'accés a l'interior, un per les persones i l'altre pels vehicles. Totes tres obertures són rectangulars i han estat reformades. Tenen els emmarcaments bastits amb un aplacat de pedra disposat a mode de carreus i les llindes de fusta. Al primer pis s'obren dues finestres rectangulars amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes monolítiques decorades amb un baix relleu apuntat amb roseta central. Al seu costat hi ha una petita finestra rectangular reformada. La segona planta compta amb dues finestres rectangulars de les mateixes característiques que les anteriors, tot i que una de les llindes només té un petit arc conopial incís.
Adossat a la façana de ponent d'aquest volum hi ha l'altre cos que conforma la construcció, el qual es correspon amb el primer edifici del carrer de la Gleva. És de planta més o menys trapezoïdal, està distribuït en dos nivells i amb la coberta plana. S'utilitza com una terrassa amb accés des de la segona planta del volum principal. Està delimitada amb una barana de fusta i protegida amb una coberta de teula àrab de tres vessants sostinguda amb pilars de fusta. Totes les obertures del volum són rectangulars, les del parament principal amb els emmarcaments bastits amb el mateix aplacat de pedra que en el volum principal.
Ambdues construccions presenten els paraments arrebossats i pintats amb un to groguenc, amb un sòcol d'aplacat de pedra a la planta baixa.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Pèjol, can Clos, can Deseuras.

Inicialment, l'edifici era conegut amb el renom de can Pèjol, tot i que se'n desconeix la procedència. Als volants dels anys 30 del segle XX, la família de Josep Arbat es va instal·lar a la construcció, heretant el renom anterior. Posteriorment, a mitjans de segle, la casa passà a denominar-se can Clos en referència a la masia del Clos de Santa Cecília, d'on procedia la nova família que hi anà a viure. Finalment, la mateixa casa serà coneguda amb el cognom dels seus propietaris actuals, Deseuras.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 46, 53, 96.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.01.EA.