Casa José Gómez Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer Major, 20
Al tram final del carrer Major, orientada a la plaça de Pompeu Fabra
520m

Coordenades:

42.01459
2.23562
436710
4651679
08215-65
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6819314DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, reformat i amb pati posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una successió de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. La planta baixa compta amb dos portals rectangulars d'accés a l'interior, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. El principal està protegit amb una reixa de ferro superior emmarcada en fusta, mentre que el de vehicles està emmarcat amb un aplacat de pedra restituït i disposat a mode de carreus. Del primer pis destaca un finestral rectangular amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1769 i una creu central damunt del calvari. Té sortida a un balcó simple amb la llosana d'obra arrebossada i una barana de ferro treballat. Al seu costat hi ha una finestra rectangular amb l'emmarcament arrebossat amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i l'ampit de pedra motllurat. A la segona planta s'hi obre una finestra simple i una altra de balconera, ambdues protegides amb baranes de ferro (la de la finestra, decorada). La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color caldera.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Lel.

L'edifici era conegut amb el nom de can Lel en referència a l'hereu de la família, de nom Miquel. El sobrenom Lel seria conseqüència del nom afectuós amb el que es referien a aquest personatge. Alhora, amb aquest mateix sobrenom també es coneixia una fusteria que hi havia al davant de la font de la Mare de Déu del Roser, actualment desapareguda.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 71.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 08.11.EA.