Casa Jordi Serra Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Bisbe Morgades, 17
Al tram inicial del carrer, prop de l'encreuament amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret
524m

Coordenades:

42.016
2.2395
437033
4651832
08215-85
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Regular
El revestiment està força degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7221718DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, format per dos cossos adossats i amb un petit pati a la part posterior. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant el portal d'accés principal. Aquest presenta els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica sostinguda amb unes destacles impostes motllurades. Alhora està gravat amb l'any 1791 emmarcat dins d'un semicercle. La planta baixa es completa amb un altre portal de grans dimensions utilitzat pels vehicles. Els pisos superiors es caracteritzen per la presència de dues finestres balconeres per planta, les del nivell superior de menors dimensions. Totes elles han estat reformades i estan protegides amb baranes de ferro. El parament de façana presenta un revestiment arrebossat i pintat amb un color terrós, i amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens a la planta baixa.

A grans trets podem situar la construcció i reforma d'aquest edifici a l'entorn de dos dels moments claus de la història de Sant Hipòlit: el període d'esplendor viscut durant l'etapa pre-industrial, el qual està personificat en el poderós gremi de paraires de la vila (segles XVI-XVII), i els estralls ocasionats per la guerra de Successió, en la que la vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada per les tropes borbòniques l'any 1714. Si ens fixem en les dates gravades a les llindes, cal dir que són conseqüència de la reconstrucció arquitectònica a la que es va veure abocada la vila, després de la devastació parcial del nucli urbà. El moment àlgid d'aquesta reconstrucció, que s'inicià envers l'any 1721, fou entre els anys 1740 i 1765. A partir d'aquest moment, i malgrat la recessió econòmica documentada entre els anys 1763 i 1795, els patricis gremials incrementaren les inversions arquitectòniques, sobretot en els carrers del Mallol i del Puig (ampliant la part alta de les edificacions amb un pis, entre d'altres intervencions), així com el segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, el carrer del Bisbe Morgades i el carrer de l'Hospital. Com a conseqüència, a finals del segle XVIII, la vila de Sant Hipòlit estava formada per un nucli antic originari a partir del qual s'estenien tres grans ramificacions urbanístiques, que coincidien amb els camins més importants de comunicació amb l'exterior (Serrallonga, 1986: 192).

SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 192.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 13.02.EA.