Casa Codinas Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça Nova, 15
Al bell mig de la plaça Nova, prop del carrer de l'Església
536m

Coordenades:

42.01623
2.23607
436749
4651860
08215-18
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Popular
XIX
1897
Bo
Inexistent
IPA 23639
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 6920319DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres format per dos cossos adossats, que li confereixen una planta irregular. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb mènsules de fusta treballades. Està distribuït en planta baixa i tres pisos, amb una motllura rectilínia recorrent la divisòria entre les diferents plantes i la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i amb diferents tipus d'emmarcaments. Presenta tres grans portals a la planta baixa, el central emmarcat en pedra i amb la llinda plana decorada, mentre que els laterals tenen els emmarcaments arrebossats. Tots tres compten amb guardapols superiors d'arc rebaixat. El de la banda de ponent té les inicials "MC" gravades a la llinda, mentre que el de llevant compta amb l'any 1897. Les obertures situades a la primera i segona planta repeteixen la mateixa tipologia i simetria, tot i que en el nivell superior són de menors proporcions. Hi ha un balcó central i dues finestres laterals a cada nivell, aquestes últimes amb els ampits de pedra i decoració vegetal als extrems. Les finestres del primer pis estan emmarcades amb carreus de pedra i amb les llindes planes monolítiques, mentre que les del segon pis tenen els emmarcaments arrebossats i pintats. Tant en un nivell com en l'altre, aquestes finestres tenen guardapols superiors apuntats i motllurats. El balcó central de la primera planta també està bastit amb carreus de pedra i compta amb una llinda de pedra decorada amb una gran roseta central. Alhora, tota l'obertura està emmarcada amb dues pilastres laterals motllurades, amb els capitells decorats amb motius vegetals, i un guardapols superior apuntat i motllurat. El finestral té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada i sostinguda amb mènsules ornamentades, i està protegit amb una barana de ferro treballada. Pel que fa al finestral central de la segona planta, cal dir que presenta l'emmarcament arrebossat i un guardapols superior d'arc rebaixat, decorat amb volutes i rematat amb una petxina. Alhora té sortida a un balcó simple amb la llosana motllurada sostinguda amb mènsules i està protegit amb una barana de ferro treballada. D'aquest nivell destaca la cornisa horitzontal que marca la divisòria amb la tercera planta, que està decorada amb mètopes ornamentades amb motius vegetals. El tercer pis, que fou construït posteriorment, compta amb tres finestres decorades amb guardapols superiors apuntats i motllurats. La construcció està bastida en pedra i calç. Tant el parament de la planta baixa com el del tercer pis tenen un revestiment arrebossat i pintat, mentre que els dels pisos centrals compten amb un revestiment lliscat disposat a imitació de grans carreus i estan emmarcats amb una successió de plafons disposats a mode de pilastres i decorats amb motius florals.

Segons la documentació consultada, a l'arxiu municipal de Sant Hipòlit hi figura un projecte d'ampliació corresponent a la tercera planta de la construcció, que està datat l'any 1948.
En l'actualitat, a la planta baixa hi ha una floristeria i als pisos superiors habitatges. Fins fa no massa temps, als baixos també hi havia un sabater ràpid.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 02.04.EA.
Http://invarquit.cultura.gencat.cat/ [Consulta: 27-01-2020].