Casa Josep Mª Piella Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Plaça Nova, 11-13
A l'encreuament entre la plaça Nova i el carrer del Mallol
536m

Coordenades:

42.01626
2.23596
436740
4651864
08215-17
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6920320DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner format per dos cossos adossats, que li confereixen una planta més o menys rectangular. El volum principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que està orientada a la plaça Nova. Compta amb un ràfec ceràmic volat de color blau, sostingut per una solera de llates de fusta disposades en ziga-zaga i mènsules també de fusta. Aquest ràfec està disposat a tot el perímetre de la construcció. El volum està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes, amb una motllura rectilínia recorrent la divisòria entre les diferents plantes en tots dos paraments. La façana principal es caracteritza per la presència de dos grans portals rectangulars emmarcats en pedra i rematats amb dos plafons rectangulars. Aquests plafons estan emmarcats amb unes motllures rectilínies que alhora integren les mènsules motllurades que sostenen els balcons de la primera planta. La decoració dels plafons consisteix en un fons pintat de color verd clar amb un medalló central ornamentat i amb les inicials "CM" i l'any 1908 a cada un. Els balcons de la planta primera presenten les llosanes monolítiques (lloses de pedra sorrenca) i estan protegits amb baranes de ferro treballades. Hi tenen sortida dues obertures rectangulars emmarcades en pedra. Al bell mig del parament, entre aquestes dues obertures, destaca una finestra d'arc rebaixat amb guardapols superior decorat, l'ampit motllurat i una columneta central (tot i que restituïda) amb el capitell ornamentat. Al segon pis es repeteix la mateixa tipologia i simetria pel que fa a les obertures, tot i que de menors proporcions. Els balcons compten amb llosanes decorades amb dents de serra i sostingudes amb mènsules motllurades. Estan protegides amb baranes de ferro treballades i hi tenen sortida dos finestrals rectangulars amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament de la planta. Aquestes obertures tenen guardapols superior rectilini i motllurat. Al mig dels dos balcons destaca una finestra doble d'arc de mig punt, amb l'ampit motllurat i una columneta central amb el capitell ornamentat. Pel que fa a les golfes, destaquen sis finestres d'arc de mig punt agrupades en parelles i amb els emmarcaments arrebossats. El parament principal presenta un revestiment lliscat i disposat a mode de carreus a les plantes inferiors, mentre que a les golfes està arrebossat i pintat amb el mateix color verd que trobem als plafons de la planta baixa.

La façana del carrer del Mallol, orientada a ponent, mostra l'eix del carener de la coberta en perpendicular al parament. Totes les obertures són rectangulars, exceptuant les finestres de les golfes que són d'arc de mig punt (tres centrals i una a cada banda), i combinen els emmarcaments de pedra amb d'altres arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Les obertures de la façana tenen una marcada simetria vertical, sobretot en els pisos centrals. Es repeteix el patró de tres finestrals rectangulars i dues finestres, tot i que a la segona planta una de les finestres no es repeteix. Els finestrals del primer pis compten amb els emmarcaments bastits en pedra i tenen sortida a tres balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballades. Per contra, els finestrals de la segona planta són balconers, tenen els emmarcaments arrebossats i les baranes de ferro treballades també. De la planta baixa destaca un portal tapiat amb les inicials "JM" a la llinda i dues finestres balconeres amb les baranes de ferro treballades. Totes tres obertures tenen els emmarcaments bastits en pedra. El parament compta amb un revestiment arrebossat als pisos superiors i un revestiment lliscat a les plantes inferios. Finalment, de la façana de tramuntana, cal destacar la triple galeria d'arcs rebaixats (disposada a la planta baixa i als dos pisos superiors), que compta amb les impostes motllurades i els emmarcaments arrebossats. Adossat a aquesta façana hi ha un volum rectangular organitzat en un sol nivell i cobert amb una terrassa delimitada amb baranes de ferro. En destaca un gran portal d'accés rectangular emmarcat amb maons i amb les impostes esglaonades. La construcció està bastida en pedra i maons, amb els paraments revestits.
Altres noms relacionats amb l'edifici: can Peret.

Segons la documentació consultada, hi ha constància de l'edifici des de mitjans del segle XIX (apareix grafiat en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó). A finals de la centúria, en Pere Arnau (conegut com a Peret) hi va establir un cafè, restaurant i fonda que va estar en actiu durant bona part del segle XX. De fet, i durant un temps, la plaça Nova fou coneguda popularment com la plaça de can Peret. El local també va ser la seu social de la Societat Ocellaire de Sant Hipòlit de Voltregà, l'entitat més antiga documentada al municipi.
La data pintada a la façana principal (1908) fa referència a una de les reformes dutes a terme a la construcció.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 54, 98-99.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 02.03.EA.