Casa "can Roma" Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 3 i 5
A l'entrada del nucli urbà, prop del carrer del Puig i la placeta de la Gleva
514m

Coordenades:

42.0133
2.23688
436813
4651535
08215-102
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6917007DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici aïllat format per diversos cossos i amb una zona de pati situat a la banda de migdia de la parcel·la. La finca està delimitada amb una tanca esglaonada respecte al carrer, de la que en destaca la porta d'accés, que està emmarcada amb dos pilars d'obra amb la coberta de quatre vessants apuntada. La construcció original està situada a la banda de tramuntana de la finca i desplaçada en un segon terme respecte l'alineació del carrer. Consta de dos volums rectangulars adossats que formen una planta en forma d'L. El cos principal presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a migdia. Compta amb obertures rectangulars tant a la planta baixa com al pis, amb l'excepció d'una finestra d'arc rebaixat bastida en maons i situada entre els dos portals d'accés. Les obertures de les golfes es corresponen amb quatre finestres d'arc de mig punt, amb l'ampit corregut i protegides amb baranes de fusta. Totes aquestes obertures tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb un to groguenc, de la mateixa manera que la resta del parament, que alhora es complementa amb un sòcol d'aplacat de pedra. L'altre volum, adossat a la façana de llevant del principal i orientat a migdia, presenta una coberta de teula àrab d'un sol vessant, amb el carener perpendicular a la façana principal i un ràfec de fusta sostingut amb mènsules. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada al sud-est. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, de color groguenc. Cal exceptuar les dues obertures d'arc de mig punt situades a les golfes i obertes a la façana de ponent, i les dues finestres de la planta baixa obertes a la façana de llevant, que conserven les llindes planes de pedra. Una d'elles està gravada amb la inscripció "AVE MARIA" i l'any 1722. La part més destacable del volum és la galeria de fusta (estructura i barana) situada al pis de la façana principal. Presenta una coberta de teula àrab de tres vessants, sostinguda amb una solera de llates i bigues de fusta. Alhora, la llosana està sostinguda amb una successió de mènsules de fusta decorades.
L'altre volum que completa la construcció més originària està situat a l'extrem de ponent del pati. Té una planta rectangular, amb la coberta de teula àrab i un ràfec sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a llevant. Presenta obertures rectangulars i d'arc rebaixat, amb una gran obertura rectangular pel pas de vehicles i un accés situat al primer nivell, al que s'accedeix mitjançant una escala de fusta. Aquest portal està protegit amb un destacable voladís que es prolonga des de la coberta, i que està sostingut amb uns tirants de fusta anclats al parament. La construcció està bastida en maons i emblanquinada.

La casa és coneguda com a can Roma en referència al cognom dels seus propietaris. Una placa de ceràmica vidrada, situada a la tanca d'accés a la finca, porta aquest renom. Documentalment, i exceptuant la llinda datada l'any 1722, la construcció apareix en un plànol datat l'any 1863, en relació a un expedient de reclamació d'agravi que està dipositat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Pel que fa a la documentació custodiada a l'arxiu municipal, existeix una llicència d'obres de l'any 1930, on es sol·licita permís per construir la tanca que delimita la finca i la porta d'accés, de dimensions i característiques similars a les actuals. Aquest fet coincideix amb la construcció del passatge Parés durant la dècada dels anys 30 i, probablement, en aquest moment la finca va prendre la fisonomia actual. Posteriorment, també hi ha un projecte de l'any 1950, per la construcció d'una nau destinada a galliner. Des d'aquest moment i fins a l'actualitat part de la família Roma s'ha dedicat a la cria d'aviram.
Segons la documentació consultada, fins als anys 50 del segle XX, hi havia una casa coneguda com a can Bosc situada a l'entrada al nucli urbà, i que actualment forma part del conjunt d'habitatges de can Roma (Anglada, 2008: 34). També tenim notícia que durant aquest anys, a l'era de can Roma s'hi jugava a hoquei a peu (es jugava en diversos espais del poble també).

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 34, 111.
CASAS TRABAL, Pere (2006). Club Patí Voltregà. 50 anys teixint la vida d'un poble. Vic: Eumo, Fundació Club Patí Voltregà, p. 38.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.11.EA.