Casa Bossy Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Esperança, 6, 08400-GRANOLLERS
Dins la zona dels corredossons de la ciutat

Coordenades:

41.60764
2.2881
440681
4606459
08096-31
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1924
M. J. Raspall i Mayol
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-116
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15306DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Es composa de planta baixa i pis. La façana es plana, de carreus de pedra i dividida en dos cossos: un de planta baixa i pis, de composició simètrica amb buits verticals contraposats a la horitzontalitat del sòcol, balcó, imposta i cornisa - ràfec i l'altre, el d'entrada, més alt, emfasitzat per una torre mirador, d'un pis més, amb coberta de pavelló a quatre vessants, limitada per dos pilars que sobresurten del saltacavall de l'arc d'entrada. En la primera planta hi ha una finestra d'arc pla amb guardapols i capitells d'estilització coríntia (PATRIMONI, 1985). Es va localitzar un conjunt de sis sitges intercomunicades, en dos conjunts de tres, excavades en fer obres de remodelatge del local, l'any 1999, per Carme Subiranas. Estaven gairebé buides i no es van poder datar amb precisió. (Comunicació Museu de Granollers).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-116

Aquest edifici pertany a l'última fase de l'obra de Manuel Raspall (PATRIMONI, 1985). Es tracta d'una important fita visual des de la plaça de la Porxada (CUSPINERA et alií, 2001).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.