Carrer del Triomf - Restaurant Layon Granollers

Vallès Oriental
Carrer del Triomf, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60917
2.28588
440498
4606631
08096-392
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Aquesta zona ha estat força alterada, a l'actualitat allà on J. Estrada hi situa l'eixida existeix un edifici de nova planta (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

L'any 1946 J. Estrada va documentar-hi restes de paviment romà que no semblaven trobar-se al seu emplaçament original, ja que aparegueren formant part de les parets de l'eixida que hi havia per sortir al carrer Triomf. Podria tractar-se de restes procedents d'un jaciment proper (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1946 (VILA, 2001). Can Layon, diminutiu del Sr. Hilarion Planas, qui es va traslladar a aquest lloc procedent de la carretera de Ribes (actualment Joanot Martorell), l'any 1890 (GARCIA-PEY, 1990).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.