Can Ton Met
Folgueroles

  Osona
  Carrer de Sant Jordi, 5
  Emplaçament
  A l’extrem de ponent del nucli antic, prop del passatge de Sant Josep
  545 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.939
  2.3168
  443365
  4643229
  Número de fitxa
  08083 - 114
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVI-XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU-AEA. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 3434102DG4433S
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entremitgeres reformat i constituit per dos cossos adossats, amb un espai de pati posterior amb accés des del carrer de l’Onze de Setembre. El volum principal, de planta rectangular, presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa, pis i golfes, amb el parament principal orientat al sud-oest. Totes les obertures són rectangulars, amb dos tipus d’emmarcaments. Les originals tenen els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes, mentre que la resta estan emmarcades amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Destaca el portal d’accés, amb la llinda gravada amb l’any 1728 i decorada amb una creu llatina central emmarcada dins d’un rombe ornamentat amb volutes i motius vegetals. Al seu costat hi ha una finestra simple, amb un gran ampit de pedra restituït. Presenta la llinda gravada amb l’any 1510 i decorada amb una creu patent encerclada i situada damunt del Calvari. Al pis, dues de les finestres estan protegides amb baranes de ferro treballat. De les golfes destaca una finestra simple de menors dimensions que la resta i una galeria oberta a l’exterior mitjançant una obertura rectangular protegida amb barana de fusta. La façana principal presenta un revestiment arrebossat i pintat de color beig. A la part inferior hi ha un sòcol bastit amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular.

  El sobrenom de l’edifici prové del diminutiu escurçat del nom Jaume (Jaumet-Met).

  ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). Folgueroles casa x casa. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 117.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació PAP.07.