Can Jaume Panicot Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de la Gleva, 42
A escassos metres al sud de la placeta de la Gleva
519m

Coordenades:

42.01354
2.23655
436786
4651561
08215-77
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6918716DG3561N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres reformat i amb pati lateral, format per tres cossos adossats que li confereixen una planta més o menys rectangular. Els volums principals, situats a la banda de tramuntana de la construcció, presenten les cobertes de teula aràb de dos vessants, amb els careners paral·lels a la façana principal i un ràfec ceràmic sostingut amb una solera de llates i mènsules de fusta al volum de migdia i un ràfec reformat al volum de tramuntana. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. La planta baixa compta amb un gran portal d'accés principal, d'arc de mig punt adovellat, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i dos graons de pedra per accedir-hi. A l'extrem de tramuntana del parament hi ha un altre portal d'accés, tot i que rectangular. Presenta els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica decorada amb una creu llatina damunt del calvari i gravada amb la següent inscripció: "IUSEP CARBO 1700 PARAYRE". Aquest nivell es complementa amb dues finestres rectangulars amb els brancals fets de carreus de pedra, les llindes planes i els ampits motllurats. Al primer pis s'obren quatre finestres rectangulars, les dues centrals restituïdes i amb els emmarcaments arrebossats. Als laterals, en canvi, hi ha dues finestres amb els brancals bastits amb carreus de pedra, els ampits motllurats i les llindes planes decorades amb un baix relleu esglaonat amb roseta central. La segona planta es caracteritza per la presència de quatre finestres de menors dimensions i amb els emmarcaments arrebossats. Aquests volums presenten els paraments arrebossats i pintats de color groc, amb les cantoneres embellides amb carreus de pedra i un ampli sòcol bastit amb còdols de la zona.
Adossat a la façana de migdia dels volums principals hi ha un cos rectangular organitzat en un sol nivell i cobert amb una terrassa plana amb accés des de la primera planta del cos principal. La façana, orientada al carrer de la Gleva, compta amb un portal rectangular de grans dimensions destinat a l'accés dels vehicles. El parament presenta el mateix revestiment i color que el volum principal.
En darrer terme, i adossada a la façana de migdia del volum anterior, hi ha una antiga pallissa rehabilitada. És de planta rectangular, amb la coberta de teula àrab de dos vessants i està organitzada en dos nivells. Compta amb un sostre embigat de fusta i un destacable pilar central bastit amb maons ceràmics.

Altres noms relacionats amb l'edifici: ca la Cila, cal Cabrer.

Des de mitjans del segle XX i fins a finals de la centúria, a l'edifici hi va haver una carnisseria regentada per en Joan Panicot i popularment coneguda com a ca la Sila, abreujament del nom de Cecília que era la seva muller. Anteriorment, a principis de la dècada dels anys 30, aquest establiment estava situat a l'actual plaça de la Vila, a la casa antigament coneguda com a can Virgili i, posteriorment, can Manyanet. El renom de cal Cabrer procedeix del fet que els Panicot eren comerciants de xais i cabres.
En l'actualitat, al marge de la funció residencial, a l'edifici hi ha un consultori terapèutic.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 36, 45, 93.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 09.10.EA.