Cal Senyor Lluís Torrelavit

Alt Penedès
C. Joan i Jaume Ràfols, 12. Lavit
206 m

Coordenades:

41.44456
1.73376
394225
4588883
08287-110
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
Bo
Legal
Text Refós Normes Urbanístiques de les Normes Subsidiàries (set. 2005)
Sí, IPA, n. 4888
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cadastral: 4389401CF9848N0001AR
Oriol Vilanova

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, compost de planta baixa, pis principal i segon pis, cobert amb teulada de teula àrab amb el carener paral·lel a la façana principal. Presenta una disposició simètrica de les obertures. El portal d'entrada a l'immoble es troba al centre de la planta baixa. Està coronat per un arc escarser amb decoració geomètrica en forma d'esglaonat a d'intradós i flanquejat per dues finestres rectangulars verticals amb reixa de ferro forjat, una a cada banda. A la part inferior de la planta baixa hi ha un sòcol. El pis principal presenta tres finestres amb balcó i barana de ferro, recta. Aquestes estan coronades amb arcs plans amb la mateixa decoració en esglaonat a d'intradós, i presenten un emmarcat a la part superior en baix relleu amb acabament esglaonat en tres cossos, el central més alt que als costats. Aquesta decoració es torna a repetir a les tres finestres del pis superior, si bé aquestes són de dimensions més reduïdes, i no tenen balcó.

Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Arxiu Servei de Patrimoni Arquitectònic.