Vil·la romana de Sant Hilari Abrera

Baix Llobregat
Camí de Sant Hilari - 08630 Abrera.
Als camps del costat del mas de Sant Hilari, sota l'ermita de Sant Hilari.
08001-20
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
III aC/VdC
Bo
Legal
Clau 44a, art. 165 Llei 2/2002 d'urbanisme
Si, CCAA 2492
Fàcil
Altres
Pública
Ajuntament d'Abrera. Pl. Constitució, 1. Abrera
ArqueoCat SL - Natàlia Salazar

A sota de la capella de Sant Hilari es veuen en superfície diverses parets i restes de paviments d'opus signinum que poden pertànyer a les restes de la pars rustica d'una vil·la rural romana, ja que les estructures visibles s'extenen un bon tros al voltant de l'ermita. Segons informacions orals, hi ha dos sarcòfags figurats enterrats. Durant la revisió de la carta arqueològica, es va constatar l'abundant ceràmica romana en superfície, de la qual cal destacar el material constructiu, ceràmica sigil·lada africana A, molt abundant al costat sud de l'ermita, en un camp que havia estat llaurat. A més, al costat oest de l'ermita, hi ha visible un dipòsit d'opus signinum retallat i aprofitat com a paret d'una cisterna més tardana, i diversos murs de pedra lligada amb morter de calç. A l'extrem oest de l'ermita, just per sota d'un dels seus paraments, hi ha l'arrencament d'un mur, tècnicament similar als anteriors. En un camí que es dirigeix cap el riu; es veuen les restes de dos murs arrasats. L'any 2005 s'hi feu una actuació de consolidació i dibuix planimètric dels murs visibles.

La presència d'una vil·la romana a l'actual emplaçament de l'ermita de Sant Hilari ja fou assenyalada per AINAUD (1962: 43), autor que va considerar la possibilitat que la dita ermita fos la capella d'una vil·la senyorial baix-imperial, reaprofitada en època medieval. SOLER (2000a: 19-20), per la seva banda afirma que el topònim "Villalba", referit al territori en el qual s'estableix l'actual urbanització de Can Vilalba a Abrera, sovint ha estat considerat inici de l'existència d'una altra vil·la romana anomenada "Villa Alba" (Vil·la Blanca), al cantó esquerre del riu Llobregat. La manca de vestigis arqueològics que ho corroborin i la proximitat de l'espai al que es refereix aquesta denominació amb el de la vil·la de Sant Hilari fa pensar M. Soler que, en realitat, el topònim "Villalba" no és més que la designació romana d'aquesta darrera. És possible que el fundus de la vil·la de Sant Hilari s'estengués més enllà del riu i que, per tant, la denominació "Villa Alba" es referís a un extens territori a cavall de les dues ribes del riu.

AINAUD I DE LASARTE, Joan (1962a): "La capilla de Sant Hilari en Abrera", dins de San Jorge, núm. 47, Barcelona, p. 40-43.
MENÉNDEZ, Xavier; SOLÍAS, Josep Mª (1989): "La villa romana de Sant Hilari (Abrera)", dins de les Pre-actes de les I Jornades Arqueològiques del Baix Llobregat, Vol. I: Comunicacions. Castelldefels, p. 399.
"Sant Hilari". A: Carta Arqueològica Baix Llobregat: Abrera. Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
SOLER, Maria (2000a): L'església de Sant Pere d'Abrera. Estudi sobre la seva evolució històrica. Ed. Ajuntament d'Abrera, pp. 19-20.