Villa Orozco Castellterçol

Moianès
Plça. de Jaume Carrera i Pujal, 6.
721 m

Coordenades:

41.75234
2.12115
426934
4622653
08064-46
Patrimoni immoble
Edifici
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Sí, IPA.: 28731.
Fàcil
Residencial
Privada
6929219DG2262N0001ZI
Virgínia Cepero González

Edifici amb un cos central i diversos cossos laterals de dimensions més reduïdes, que consta de planta baixa i pis, a excepció del cos central, que presenta una torre mirador, de planta quadrada, amb un pis més d'alçada.
La coberta es composta, a diferents aigües, i en sobresurt la torre mirador.
Les obertures són de disposició simètrica, d'arc de mig punt a la torre i a la planta pis, i rectangulars al primer pis.

Esmentat a la normativa del PGOU de 1981 com un element a protegir en un futur catàleg.

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (2012) Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Castellterçol).
PEIRÓ CASAS, R. (2010) Catàleg de Béns a Protegir. POUM. Castellterçol: Ajuntament de Castellterçol (proposta no aprovada).